صدور برگ ارزیابی مالیاتی برای برخی مودیانبه گزارش بازار، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان مالیاتی کشور بررسی کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر گزارشنامه ارزیابی و صدور برگ ارزیابی ارزش برای مودیان بابت عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است.

وی اظهار داشت: مطابق قانون اعلامیه برای سه گروه از مودیان تولید خواهد شد. صاحبان سرمایه‌ای که در عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع ثبت ماده (۱۰۰) قانون قانون‌های مستقیم اقدام، لیکن سند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک قانونی و شرایط مشمول قانون مندرج در موضوع اولین ماده اولیه (۱۰۰) قانون نامیده اند. دوم، تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آن‌ها برای عملکرد سال ۱۳۹۹ در اجرای مفاد ثبت (۳) ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق با مقررات قانونی نمی‌باشد. (عدم ارائه ترازنامه یا حساب و زیان یا صورت درآمد و درآمد یا خلاصه و هزینه همراه گزارش نامه برای و یا مبلغ مبالغ صفر کل هر یک از صورت‌های مالی این موضوع یا صورت‌های فوق حسب مورد). و سوم، تمامی مودیان دارای فعالیت هایی هستند که از بیانیه مالیاتی برای فعالیت های شغلی خود در موعد قانونی خودداری کرده اند.

مدیرکل دفتررسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مشخص کرد: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات اقتصادی کسب می کند از طرح جامع مالیاتی، به اطلاعات فعالیت های اقتصادی مودیان دست یافته حساب می شود، البته در صورت عدم وجود اظهارنظرنامه از سوی مودیان سازمان قادر به ارائه گزارش نامه دوم بخش دوم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم برای آن‌ها می‌باشد.

وی افزود: همچنین در صورت عدم تطابق اطلاعاتی را در گزارشنامه تسلیمی با اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، مودیان به عنوان مشخصه‌های بالا، شناسایی و اظهارنامه آن‌ها برابر با شرایط تعیین‌شده تعیین می‌کند.

مستوفی یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به ایام تسلیم گزارشنامه مالیاتی عملکرد ۱۴۰۰، مودیان محترم مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به گزارش گزارشنامه مالیاتی خود تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که اظهارنامه مالیاتی وفق مقررات مربوطه و تنظیمات واقعی فعالیت مودیان، تنظیم و در موعد ارائه ارائه، اظهارنامه سازمانی بدون نیاز به پذیرش قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه عنوان داشت: در تصویری که مودیان مالیاتی به برگ تشخیص صادره در اجرای تولید اظهارنامه صادر کننده معترض هستند، اعتراض آن‌ها در مواردی که ۳۰ روز از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات گرفته می‌شود. نسبت به بیان اظهارنامه مالیاتی مطابق با مربوطه، همزمان با تسلیم اعتراض تصمیم می گیرد.