شکوفایی مقرون به صرفه همراه خود بهبود روحیه بسیجیهاشمی اظهار داشت:{در این} دوران طاقت فرسا تحریم نوجوانان بسیجی همراه خود روحیه ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به همین دلیل داده ها روز توانستند افزایش را به تولیدات ایران {خودرو} دیزل برگردانند.

باهم گزارش بی نظیر خبرنگار وب خبری تهران نیوز را تبصره می‌کنیم.