شرکت مالی از چرخه بازار سرمایه راهی بدون تورم و افزایش نقدینگیبه گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمود بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی به بازار سرمایه انجام می شود و می گوید: طبق تجربیات به دست آمده به هیچ عنوان نباید انتقالی در بازار بورس انجام شود. گرفتن بهتر است اجازه داده شود تا این بازار مکانیزم های تعیین شده عمل کند و راه خود را در پیش بگیرید.

محمود بهمنی اظهار داشت: سیاست بورس است که پیشنهاد می‌کند و تعیین می‌کند این بازار را تعیین می‌کند و در زمان می‌توان روندی معقول را در همه بازارها انجام داد.

وی با تاکید بر این که اگر قرار باشد، در بازار سرمایه گذاری شود و از طریق برخی رفتارها اشتباه به بازار سرمایه داده می شود، به طور حتم شاهد خطر افتادن سرمایه های مردم در بازارها بود، چنین کرد: به دنبال چنین اتفاقی. عده‌ای متحمل ضرر و زیان‌های سنگین می‌شوند و تا حد زیادی می‌توانند سرمایه‌گذاری مردم را کاهش دهند و در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.

بهمنی با اعتقاد بر اینکه دولت در بازار سرمایه از اشتباهات محض است که بارها شاهد تبعات منفی آن در بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کشور بوده است، گفت: به هیچ وجه نباید شاهد ورود دولت و تصمیم‌گیری مدیران در حوزه بازار سرمایه باشد.

بانک مرکزی مرکزی در دولت دهم، با بیان اینکه سیاست‌ها در بازار سرمایه باید به گونه‌ای باشد که امکان آن وجود داشته باشد در این بازار وجود داشته باشد. را به خود بگیر.

به، سیاست های اعمال شده در بورس برای مدیریت قرار گرفتن و به طور قطع تصمیمات گفته شده وی برای بازار سرمایه با شرایط اقتصادی باشد.

بهمنی با تاکید بر این که به هیچ عنوان نباید تصمیم گرفت بر این اساس باشد که به طور کامل به بازار پول بی‌توجهی شود و بازار سرمایه مورد توجه شدید عواملی باشد که می‌گیرند، گفت: باید تصمیم گرفت که از این بازارها استفاده شود. این طریق ضربه ای به اقتصاد کشور وارد شد.

بانک مرکزی، اقتصاد را بانک مرکزی دانست و افزود: اکنون همه فشارها بر روی سیستم بانکی است و چنین تفکری وجود دارد که سیستم بانکی تامین کننده همه نیازهای کشور باشد، در صورتی که چنین تفکری اشتباه است و باید لازم باشد. زمینه رفع این نوع نگاه صورت گرفتن.

وی با اشاره به منابع در بانک‌ها گفت: با توجه به چنین مسائلی اگر قرار باشد بانک‌ها بیشتر از منابع موجود تامین نیاز داشته باشند، به مرور شاهد افزایش نرخ نقدینگی در کشور و افزایش تورم در اقتصاد کشور بود. بنابراین باید درست استفاده شود و از بازار پول و بازار سرمایه در موارد مالی مالی مورد توجه قرار گیرد.

بهمنی انتظاران کرد: تسهیلات تکلیفی باید در توان و توان بانک‌ها باشد. در غیر این صورت بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار خواهند شد که دولت‌ها و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی خود نیز باعث افزایش نقدینگی و تورم لجام گسیخته می‌شوند.

مرکز مرکزی دلت دهم در پایان بانک تاکید کرد: سیاست پولی و بانکی باید با هم هماهنگ شود تا بتوان مدنظر را به بهترین نحو انجام داد.