سیستم امکانات معاینه فنی مصمم بودبه {بازار}، سرپرست روابط عادی ستاد مرکزی معاینه فنی تهران درخصوص دلیل برداشتن شدن سامانه یکپارچه گزارش امکانات معاینه فنی ملت «سیمفا» ذکر شد: مسئله فنی در داخل سامانه مرکزی پیدا شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات معاینه فنی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرفی بر آن قرار است نبود کدام ممکن است همراه خود پیگیری های مشارکت در شود. صورت گرفته به همین دلیل {مدیریت} سامانه در داخل ملت، این مسئله تعمیر شد.

وی در داخل شکسته نشده به ازدحام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صف های {طولانی} در برابر این امکانات معاینه فنی را قابل انتساب به برداشتن سامانه یکپارچه تهران فنی فنی ایران «سیمفا» شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به همین دلیل 12 ماه ابتدایی شاهد شلوغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری صفات در برابر این امکانات معاینه فنی تهران هستیم کدام ممکن است همراه خود برداشتن شدن سامانه یکپارچه معاینه فنی، ازدحام مضاعف شده بود.

گویا حتی می تواند به همین دلیل تایید شهادت دادن معاینه فنی تقاضا کرد: برای اکتسابی به همین دلیل شلوغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صف تنها واقعی بر ایده ماه تأمین خودرویشان به امکانات معاینه فنی مراجعه کنند. برای نمونه خودرویی کدام ممکن است مهر ماه 12 ماه ۹۷ تأمین می تواند در داخل مهرماه 12 ماه ۱۴۰۱ برای اخذ معاینه فنی مراجعه کنید.

گفتنی است: بر ایده مقررات هوای پاک خودروهایی کدام ممکن است 4 12 ماه به همین دلیل تولیدشان می گذرد مشمول اخذ معاینه فنی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال خودروهای تأمین 12 ماه ۱۳۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به همین دلیل آن قرار است نیاز به بر ایده ماه تولیدشان به امکانات معاینه فنی مراجعه کنند.