سود بازرگانی کاهش یافت – خبرگزاری بازار


به بازار، هیئت وزیران برای کاهش گزارش تورمی، نرخ محاسباتی تعرفه گمرکی از 4200 تومان به ای.تی.سی، سود بازرگانی خیلی از ردیف‌های تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد.

سود بازرگانی کاهش یافت