سودآوری ۱۱۰ درصدی پرورش ماهی در داخل قفس در داخل بوشهرحامد رضایی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار {بازار} تصدیق شد: قالب‌های آبزی‌پروری به دلیل بسیار مهم‌ترین قالب‌های محل‌سازی در داخل استان بوشهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه در داخل بخش پرورش ماهی در داخل قفس سرمایه‌گذاری صحیح مشارکت در می‌شود.

وی افزود: قالب ماهی در داخل قفس در داخل قبلی سطح استان در داخل انگشت تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تصاویری کدام ممکن است زیرساخت‌های اجباری را می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت‌های حمایتی مشارکت در می‌شود به {نتایج} خوبی می‌رسیم.

رئیس گروه پرورش ماهی در داخل قفس استان بوشهر به دلیل درآمد 110 درصدی پرورش ماهی در داخل قفس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطر کرد: پرورش ماهی در داخل قفس به دلیل سودآوری مناسبی به گونه‌ای است کدام ممکن است {یک مجموعه} 500 تنی همراه خود مقدار سرمایه‌گذاری 16 میلیارد تومانی، 35 میلیارد تومانی سودآوری دارد. دارد. ر

رضایی مقوله ای کرد: تامین کودک‌ماهی برای پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه‌های تأمین قفس به دلیل بسیار مهم‌ترین مشکل‌های بخش پرورش ماهی در داخل قفس در داخل استان بوشهر است.

وی تصریح کرد: حمایت به دلیل استان های می خواست برای پرورش دهندگان مشارکت در دهندگان، در داخل بحث و جدال کارمندان به توفیقات ارزشمندی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {داریم} کدام ممکن است تا حد زیادی شود.