{سند} راهبردی، نقشه بهترین راه {حرکت} ناوگان کشتیرانی ایران در داخل 12 ماه ۱۴۰۱به {بازار} به نقل به دلیل روابط عادی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، امید گلزاری معاون رشد {بازار} کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فقط در مورد تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب {سند} راهبردی این ناوگان عظیم سراسری اظهار داشت: {سند} راهبردی، همانطور که صحبت می کنیم گزارش {حرکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه {واقعی} فاز‌های مختلف کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. اسلامی ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سایه آن خواهد شد نیاز به جدا از شرکت ها رسانی به شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به ملت در داخل زمینه رشد چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای ابتدایی، سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً سهم به دلیل {بازار} را هم بهبود دهد کدام ممکن است اجباری باشد یا نباشد این بسیار مهم، نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ناوگان می‌باشد یا نباشد. کدام ممکن است موقعیت آفرینی نسبت به سایر مخالفان ممکن است.

معاون رشد {بازار} گروه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در داخل نمایندگی‌های همایشی {مدیران} بازرگانی نمایندگی‌های تابعه گروه فقط در مورد سالروز جمهوری کشتی‌رانی پتونیا کدام ممکن است مطمئناً یکی توانمندی‌های اسلامی ایران را در داخل کشورهای بین‌المللی به سند رساند، این اقدام دریادلان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سراسری نفتکش را به سند رساند. قابل احترام تقدیر دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل صدور اطلاعیه {برجسته} مقام معظم مدیریت {در این}، شناخته شده به عنوان پیام دلگرم کننده برای خانوار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.
وی افزود: معاونت رشد {بازار} همگراکننده همه شما ورزش های بازرگانی گروه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا حاکمیت شرکتی سرلوحه غالب اشکال از نمایندگی های هلدینگ همراه خود نمایندگی های تابعه به شماره میرود، این در داخل حالی است کدام ممکن است همراه خود رعایت دستور حاکمیت شرکت کردن تمامی ارکان گروه، {تلاش می کنیم} به همان اندازه به آن خواهد شد هم مشاهده کنیم. افزایی در داخل تمامی بخش ها همراه خود نگه داشتن استقلال نمایندگی های تابعه اقدام می کنیم.
گلزاری در داخل فاز یکی دیگر به دلیل سخنان در موضوع تأمین ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌آفرینی در داخل ناوگان سراسری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بخش بازرگانی تعیین کنید می‌گیرد، بخش بازرگانی را موتور سیکلت محرک کشتیرانی دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن می‌تنبل: همه شما فاز‌های مربوطه نیاز به در مسیر درست خوب ارزش‌آفرینی برای برند کشتیرانی جمهوری اسلامی باشند. اسلامی ایران به دلیل عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین ثروت جهت نوسازی ناوگان اهتمام انتقادی به {کار} بندند.
وی تصدیق شد: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ به دلیل محل ورزش‌های شخصی در داخل بخش حمل موارد کانتینری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فله، {درآمد} دقیق را به نحوی خرید می‌تنبل کدام ممکن است رکورد {تاریخی} {درآمد} گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در داخل 12 ماه قبلی آسیب دیده شده است کدام ممکن است به تبعیت به دلیل آن خواهد شد رسیده است. درآمد حاصل به دلیل ورزش های این ناوگان در داخل فاز های مختلف پیشرفت نیز چشمگیری است. متعاقباً در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع {اهداف} راهبردی، فعالیت زحمت کش‌تری به دوش ناوگان قرار می‌گیرد کدام ممکن است جدا از آن خواهد شد بر روی توالی‌های فوق‌العاده در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ {درآمد} امرار معاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد نمایندگی را تداوم بخشد.
به آگاه معاون رشد {بازار} گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پتانسیل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌های این ناوگان، فضای پیشرفت را فراهم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قطعی واقعیت واقعی‌هایی، اتفاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانسی نباید باشد. متوسط در داخل سایه راهبری هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران دلسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدوم بدست آمده است.
وی مقوله ای کرد: راهبردی همانطور که صحبت می کنیم تفکیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه بهترین راه {واقعی} فاز های مختلف کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سایه آن خواهد شد نیاز به جدا از سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشآفرینی، سهم {بازار} را هم بهبود داد. {در حالی که} به موازات، نو ناوگان در داخل اصل {کار} گروه کشتیرانی قرار گرفته است به همان اندازه خارج از آن رقبا جهان بازارهای جهان را به انگشت آورد.
گلزاری شخصی را نیز در داخل فاز یکی دیگر به دلیل سخنان شخصی به مناقشات میان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را فرصتی برای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در داخل موقعیت‌آفرینی تا حد زیادی در داخل بازارهای بین‌المللی دانست.
وی شکسته نشده داد: بعد از همه در داخل ورزش های فعلی کدام ممکن است به فضای در دسترس در سراسر جهان بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مد شده شده در داخل راستای {مدیریت} تهدید، تهدیدها را شدن جایگزین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این جمهوری اسلامی ایران، ابزار جامعی برای خرید سهم قابل مشاهده به دلیل جایگزین راه اندازی تهدید. شده تأیید شد.
گلزاری به بسیار مهم کریدور شمال- جنوب ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهان کرد: نیاز به دردسر کرد به همان اندازه در داخل اجرای رادیکال این سرمایه گذاری موقعیت آفرینی انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موازات، رشد ناوگان را هم ۵ ظرف 12 ماه آتی در پایان برسانیم. به نحوی کدام ممکن است فاز پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده ناوگان را از فضای باز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوگان اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان را گزینه جایگزین برای نماییم. چراکه همانطور که صحبت می کنیم رشد ناوگان عالی ممکن است بخواهید شماره می‌رود به همان اندازه اصلاح شگرفی را در داخل منطقه حمل موارد برای ملت رقم زد.
وی شکسته نشده داد: مدارک راهنمای مطمئناً یکی ایده ها هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است تخصصی ایجاد می کند این {مسیر}، 9 تنها واقعی نیاز به رضایت تا حد زیادی به دلیل قبلی جلب شود، متوسط نیاز به در داخل جهت جایگزین کردن سیستم‌های ملایم افزاری جستجو در کرد به همان اندازه راهی پیدا کند تا حد زیادی را مورد مشاهده قرار دهد. برای فراهم کردن شرکت ها معرفی شده در میان بسیاری نیاز به به دلیل نمایندگی‌های بنیان بهره مند شوند.
گلزاری ارتقاء بهره‌وری را باز هم دیگری به دلیل دستورکارهای اخیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در داخل 12 ماه اخیر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: انشعاب تحقیق {بازار} {تخصصی} در داخل {هر} نمایندگی، راه اندازی پنجره واحد شرکت ها شرکت ها رسانی به شرکت ها، افزایش CRM در داخل نمایندگی‌ها شناخته شده به عنوان عالی مقوله پیشرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی رشد. واحد CRM برای گروه، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ورود به بازارهای اخیر به دلیل دستورکارهای 12 ماه ۱۴۰۱ است.
وی در موضوع احتمالات بلند مدت پژوهی اظهار داشت: ممکن است حتی نیاز به خریداران خُرد نیز شدید بسیار مهم باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن خواهد شد، دپارتمان‌های {تخصصی} را بهترین راه‌اندازی تنبل.
گلزاری اظهار داشت: رعایت استانداردهای مدیریتی در داخل خصوص مقوله بسیار مهم هزینه دهی به خریداران نیاز به فکر شود. ضمن اینکه قانون سرانگشتی‌های {مرتبط} همراه خود فرآیندهای بازرگانی نیز نیاز به اهتمام انتقادی به حرکت آید.