سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی سیل به راهی که در آن های کشاورزی اردبیلکلیم اله وثوقی در داخل مراجعه به خبرنگار {بازار} نزدیک به بارش از حداکثر باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری شدن سیل در داخل تعدادی از روستاهای اردبیل اظهار کرد: آرام راهی که در آن های کشاورزی در داخل اکثر شهرستان ها دچار شدند.

وی همراه خود خاص اینکه احتمالاً بیشترین خسارات به راهی که در آن های کشاورزی شهرستان خلخال وارد شده است ذکر شد: در دید به ۲۵ راهی که در آن کشاورزی {در این} شهرستان {آسیب} دیده است.

‌مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان‌ای استان اردبیل مطمئن کرد: شهرستان کوثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشگین کلان شهر نیز به دلیل مجموع گروه‌هایی بوده اند کدام ممکن است براثر سیلاب را می‌بینید.

وثوقی اظهار کرد: محاسبه مقدماتی به دلیل برآوردی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان به راهی که در آن های کشاورزی استان حکایت دارد.

وی همراه خود خاص اینکه در داخل سیل فعلی هیچ عالی به دلیل محورها مسدود نشده است، اظهار کرد: {در حال حاضر} مشکلی در داخل حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو {وجود ندارد}، با این وجود در موضوع این کدام ممکن است به دلیل بین وارد شدن قسمتی به دلیل {مسیر} {حرکت}، این محورها ممکن است بخواهید احداث مجدد دارند.

‌مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان‌ای استان اردبیل اظهار کرد: پیش‌سوراخ بینی گروه هواشناسی طی در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا بارش‌های با کیفیت حرفه ای یکپارچه‌دار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شاهد مسئله نباشیم.