سرمایه گذاری پایدارسازی گود برج میلاد به مکان رسید؟حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار بخش شهر سرویس اجتماعی آنلاین خبری تهران‌نیوز همراه خود تأکید بر پایدارسازی گود برج میلاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایدارسازی گودهای کلان شهر تهران اظهار کرد: گود برج میلاد 12 ماه‌هاست به فعلی شخصی خلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوارهای این گود {حرکت} طرفدار در جهت پایین داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو خطرناکی پیدا کرده است.

وی افزود: شهرداری تهران در داخل پی پایدارسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی سرمایه گذاری گود برج میلاد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه می خواهند {مشارکت} همراه خود گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگانی برای فضای باز کردن گود به همین دلیل حالت غیرطبیعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی {در این} زمینه گفتن آمادگی کرده‌اند به همان اندازه همراه خود {مشارکت} این گود ساماندهی شود.


تا حد زیادی بیاموزید:


رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کلان شهر تهران همراه خود مقوله ای اینکه درصدد هستیم سرمایه گذاری ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایدارسازی گود برج میلاد ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد بهره‌برداری قرار گیرد، عنوان کرد: بعد از همه در داخل سناریو موجود شهرداری تهران قطعنامه گرفته با استفاده از معاونت عمران به پایدارسازی گود برج میلاد پشتیبانی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیواره‌هایی برای این گود راه اندازی سازد به همان اندازه این گود به همین دلیل حالت غیرطبیعی بیرون از در آید.

آقامیری مقوله ای کرد: گود برج میلاد نیاز به به‌گونه‌ای ساماندهی شود به همان اندازه در داخل ساخت و ساز به {کار} برده شود، متعاقباً معاونت عمران شهرداری تهران همراه خود جدیت وارد حرکت شده به همان اندازه عملیات ایمن‌سازی گود برج میلاد همراه خود به اتمام برسد، چراکه افراد به همین دلیل این مثال {ناراضی} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود پایدارسازی گود برج میلاد این ناامیدی‌ها {جایی} تمام شود.

وی در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی گود برج میلاد مهیا شده است؟ متذکر شد: شهرداری دنبال عرضه اعتبار این سرمایه گذاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌کردها بعدها به فاز {مشارکت} ارجاع اطلاعات می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی هر دو فردی است که همراه خود شهرداری برای ایمن‌سازی سرمایه گذاری گود برج میلاد {مشارکت} می‌تنبل برای راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز این این اعتبار استفاده بیشتر از می‌تنبل.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کلان شهر تهران دانستن درباره اینکه برای ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایدارسازی گودهای کلان شهر تهران چه ابزار‌ای دارید؟ چنین {پاسخ} داد: در داخل ماه‌های نخست ورزش در داخل شورای اسلامی کلان شهر تهران ابزار ویژه‌ای برای ساماندهی گودهای خلوت در داخل درجه کلان شهر تهران داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درصدد برآمدیم برای این مسئله سریعاً راهکاری پیدا کنیم.

آقامیری در داخل یکپارچه منطقی سازی داد: شهرداری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای کلان شهر سناریو گودهای خلوت را بررسی اجمالی کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شده این گودها به پایدارسازی برسند؛ بعد از همه ماده موضوع ساماندهی گود برج میلاد حیاتی‌تر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه نشستی را برگزار کردیم.

وی تصریح کرد: بحث و جدال‌های کارشناسی دانستن درباره پایدارسازی گود برج میلاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گودهای استان تهران در داخل جاری مشارکت در بوده، با این وجود زمانبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت عمران شهرداری موظف شد سریعاً برای پایدارسازی اقدام تنبل.

انتهای پیام/*