سربار خانواده ممکن است داشته باشید {چیست}؟

اولیه سوالی کدام ممکن است به دلیل {هر} صاحب خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری می پرسم اینجا است کدام ممکن است “هزینه مربوطه سربار ممکن است داشته باشید چقدر است؟” اکثر صاحبان خانه شرکت ها این {پاسخ} را می دانند. اگر به دلیل {کسی} در داخل جاده در موضوع سربار محل اقامت‌اش بپرسید، چهره‌ای سفید به من می روم می‌رسد.

سربار خانواده ممکن است داشته باشید چقدر است؟ اصطلاح “سربار” در داخل خرید و فروش شدید مورد استفاده بیشتر از قرار خواهد گرفت. سربار هزینه مربوطه روز به روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه ماه به ماه/هر سال اداره محل اقامت ممکن است داشته باشید است. به دلیل اینکه چه انواع به دلیل افراد نمی دانند هزینه مربوطه “بهترین راه اندازی” محل اقامت شخصی چقدر است، شگفت زده خواهید شد. قرار است به آنها بروند در نظر گرفته شده می کنند به همان اندازه روزی کدام ممکن است مداد را روی کاغذ بیاورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام قیمت ها را بنویسند، می دانند. قرار است به آنها بروند معمولاً شدید شگفت زده می شوند کدام ممکن است واقعاً چقدر پول نقد هدر {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر قسمت به مکان {می رود}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدت زمان کوتاهی پیش میره

چون آن است صاحبان خانه شرکت ها می دانند کدام ممکن است سربار قرار است به آنها بروند نیاز به برای بسیاری که منصفانه خانوار را اداره می کنند مشابه باشد یا نباشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما ما منصفانه خانوار را اداره می کنیم، چه ممکن است داشته باشید منصفانه نفر باشید هر دو منصفانه خانوار 4 نفره. ممکن است داشته باشید نیاز به محل اقامت شخصی را مشابه با منصفانه خرید و فروش اداره کنید، به همین دلیل نیاز به بدانید کدام ممکن است هزینه مربوطه اداره محل اقامت ممکن است داشته باشید چقدر است.

پس بیایید کاغذ را روی مداد قرار دهیم. ممکن است داشته باشید نیاز به بدانید کدام ممکن است برای اشیا {زیر} چه هزینه مربوطه ای می کنید:

خواربارفروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} رستوران – این جای می دهد {خرید} هفتگی چرخ دنده غذایی، وعده های غذایی مصرف کردن در داخل مکان های غذا خوردن، بیرون از در قدم گذاشتن (ساعت شب پیتزا، ساعت شب غذای زبان چینی و بسیاری دیگر)، توقف های آرام در داخل خواربار فروشی منطقه ای، WAWA، 7-11، Circle باشه، Starbucks، Dunkin Donuts، شیرینی فروشی منطقه ای و بسیاری دیگر

هزینه مربوطه های {خودرو}

– صنوبر ماه به ماه {خودرو}

– بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن ({خرید} مقرون به صرفه ترین بنزین برای خودرو ممکن است داشته باشید یکی از بهترین {حرکت} نخواهد بود. معمولاً منصفانه بنزین منطقی تر احتمالاً ممکن است برای خودروهای ما مسئله راه اندازی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دراز مدت زمان هزینه مربوطه بیشتری برای ممکن است داشته باشید به در کنار داشته باشد یا نباشد).

– تعویض روغن ({درست است} کدام ممکن است نیاز به روغن را {هر} 3000 غیر مستقیم عوض کنید. این {کار} باعث مقاومت تا حد زیادی خودرو ممکن است داشته باشید می تواند).

– تعمیرات (ممکن است داشته باشید نیاز به 20-25 دلار آمریکا در داخل {هر} چک {برای تعمیر} پس انداز پولی بگیرید)

– توقفگاه {خودرو}

– حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل پایه

هزینه مربوطه های مسکن/سرپناه

– رهن/استخدام (اگر رهن مسکن می پردازید، در میان اشخاص حقیقی به دلیل صنوبر 2 ماهه استفاده بیشتر از می کنند. صنوبر 2 ماهه دلالت بر آن دارد نمایندگی رهن مسکن ممکن است داشته باشید مبلغ ماه به ماه ممکن است داشته باشید را به 2 نیمه جدا کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند به طور {خودکار} صنوبر را 2 موارد در داخل ماه پس می گیرند. منصفانه صنوبر اضافه شده در داخل 12 ماه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوبه شخصی احتمالاً ممکن است عمر رهن رهنی 30 ساله ممکن است داشته باشید را به 21 به همان اندازه 22 12 ماه به کاهش دهد. ، سی دی و بسیاری دیگر)

– مالیات بر مستغلات

– آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن (تحت تأثیر قرار دادن، آب، فاضلاب، بنزین، سطل {زباله})

– تلفن همراه ( افراد در داخل تذکر دارند جاده چسبیده شخصی را جدا بگذارند. این ممکن است گاهی اوقات اندیشه خوبی باشد یا نباشد. اگر ادامه دارد برای خودتان {کار} ندارید (را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امیدوارم} سریع به این {کار} بازو پیدا کنید) چرا بیش به دلیل منصفانه تلفن همراه داشته باشید.

– هشدار امنیتی

– تعمیرات

هزینه مربوطه های سفارشی

– نیاز به کردن مو

– فراهم می کند {آرایش}

– خشکشویی

– خشک شویی

– رسیدگی نوزاد

– هدایای اطلاعات شده

– با در نظر گرفتن جوانان

– تن پوش

– ویتامین های غذایی / مکمل های غذایی

رهن

– هزینه مربوطه های گردان، مخصوصاً هزینه مربوطه های فروشگاه زنجیره ای

– صنوبر رهن دانشجویی

– نفقه

پوشش بیمه ها

– سلامت (این را به امور مالی شخصی اضافه کنید هر چند کارفرمای ممکن است داشته باشید به طور {خودکار} به دلیل حقوق ممکن است داشته باشید کسر تنبل)

– پوشش بیمه رهن مسکن (PMI-پوشش بیمه رهن مسکن غیر دولتی)

– پوشش بیمه استخدام دهندگان (من می روم در همه زمان ها {خرید} پوشش بیمه استخدام کنندگان را قابل توصیه می کنم. شدید ارزان است.)

– عدم توانایی

– مسکن

– مراقبت های بهداشتی مزمن

– {خودرو}

علاقه

– اجرای زنده / تصاویر حرکتی / استخدام دی وی دی

– کتاب الکترونیکی ها

– علاقه ها

– عضویت / حقوق

– {تعطیلات}

– اشتراک ها

– اسباب ورزشی

– {تلویزیون} کابلی

متفرقه

– پشتیبانی هزینه مربوطه پزشکی / پوشش بیمه مشترک

– دندانی

– زاویه

– تغییرات

– حسابدار

– حرفه ای حقوقی

– هزینه مربوطه های بانکی

– هزینه مربوطه های دانشگاهی

– هزینه مربوطه پست

– {هر} گونه هزینه مربوطه اکنون نیست

موقعیت گرفتن ها

– پس انداز مالی سفارشی

– 401 هزار

– خیریه ها

– {سهام} / اوراق قرضه / صندوق های موقعیت گرفتن متقابل

اکنون کدام ممکن است ساختار عمومی امور مالی دارید، نیاز به این نوع را در داخل منصفانه فاصله 3 ماهه پایان دادن کنید. علت منصفانه فاصله 3 ماهه اینجا است کدام ممکن است منصفانه {عکس} سریع منصفانه ماهه برای تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل بهترین رضایت بخش نخواهد بود.

پس به دلیل تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل 3 ماهه شخصی، می توانید ببینید کدام ممکن است پول نقد شخصی را در داخل مکان خرج می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه اداره محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک زندگی شخصی را، به دلیل این رو هزینه مربوطه های مسکن سفارشی شخصی را هزینه مربوطه می کنید. همراه خود افتخار داشتن این داده ها می توانید تغییراتی راه اندازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم برخاستن به صرفه جویی تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست تر خرج کنید.

لطفاً همانطور مسکن اقتصادی نوسان می یابد، هوشیار باشید. معمولاً اصلاح آهسته است (صنوبر رهن دانشکده) هر دو گاهی به زودی (ناخوشایند شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید خروج سریع آپاندیس). نیاز به برای این تنظیمات به یکی از بهترین تعیین کنید بالقوه کنار هم قرار دادن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی بهترین راه ها اینجا است کدام ممکن است پول نقد شخصی را در داخل موسسه مالی، پاکت، شیشه و بسیاری دیگر برای “اوه اوه” های کودک نوپا مسکن شخصی پس انداز پولی بگیرید.

حفظ/تحلیل سربارتان آرام تر به دلیل آن خواهد شد یک چیز است کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنید. نرم افزار های کامپیوتری زیادی وجود دارند کدام ممکن است این {کار} را برای ممکن است داشته باشید مشارکت در می دهند. مطمئناً یکی این بسته ها Quicken است. متعدد اکنون نیست ممکن است وجود داشته باشد. این مسکن ممکن است داشته باشید (را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسابدار ممکن است داشته باشید) را شدید ساده تر می تنبل. می توانید در داخل www.frompaintopersonalgain.com داده ها بیشتری خرید کنید

{امیدوارم} به دلیل این متن لذت بردن برده باشید.

همین جا برای بهزیستی، ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت شماست!