سازمان برنامه و بودجه برای توسعه استانها به دولت طرح دادبه گزارش بازار، به آمريكا (الف) ثبت (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، به منظور توسعه و پيشرفت استان‌هاي كشور از طريق ارتقاي بهره‌وري و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها، تكميل واحدهاي نيمه‌تمام و توان‌هاي خالي بنگاه‌هاي توليدي بر پايه‌ايش كشور. و همچنین حمایت از طرح (پروژه های) دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع مربوط به این بند از تولید، جهت ایجاد و افزایش و کارآفرینی و افزایش رشد اقتصادی اختصاصی می‌یابد.

سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل مشخص و شفاف نبودن بند قانونی در تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی بند (الف) قانون (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، این طرح را به هیأت وزیران پیشنهاد داد.

به موجب متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه، دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا یک ماه پس از تصویب این آیین نامه اجرایی، نسبت به تدوین و اجرای قوانین اجرای تعیین نرخ سود، نرخ گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی موضوع جزء. (۹) بند (الف) ثبت (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام و پس از تصویب شورای مندرج در این قانون تصویب کند.

منابع مالی موضوع بند (الف) ثبت (18) یادداشت شده، پس از مبادله قانون نامه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت خواهد شد.

همچنین به استناد جزء (7) بند (الف) ثبت (18) قانون قانونی، حداقل 90 درصد منابع مربوط به بند (الف) ثبت (18) صرفاً با صندوق کارآفرینی امید و با رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه اجرایی خواهد شد. بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در مدت یک هفته پس از تصویب این آیین‌نامه اجرایی، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به منظور تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت ایران را به هیأت دولت ارسال خواهد کرد و مسئولیت اجرای برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه در سطح استان‌ها را بر عهده خواهد گرفت. استانداردان، نظارت میدانی بر روی دستگاه های اجرایی و نظارت عالی برعهده شورای موضوع جزء (۹) بند (الف) ثبت (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.

این طرح در حال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و را می‌گذراند.