زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح مسلمانان از دوام استسیدابوالقاسم هاشمی کارشناس امتیازات سیاسی صبح همین الان در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار وب خبری تهران نیوز، تصریح کرد: در برابر این سخنان سخیفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن ابلهانه رژیم وانمود کردن صهیونیستی اتحاد مسلمانان بسیار مهم‌ترین امکان بوده در نتیجه قدس پایتخت {ابدی} فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیازمند انتفاضه آتشین بر طبق دستور قرآنی«اشداء علی الکفار» هستیم.

وی در موضوع {انتقال} پایتخت اسرائیل ،آنرا نقض آشکارا تمام قواعد در سراسر جهان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این اقدام در داخل زمان ترامپ همه چیز دوباره زبان سازشکاران را خواستن کرد با این وجود بدانند زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح مسلمانان همین الان از دوام است.

این پرانرژی رسانه ای یکپارچه داد: آن قرار است یک چیز کدام ممکن است موارد اکنون نیست چهره {واقعی} آمریکا را تأیید شد {انتقال} سفارت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت رژیم نوزاد‌کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلاد صهیونیستی به قدس شریف بوده کدام ممکن است این موضوع باعث خرسندی ما است در نتیجه باعث شد مبحث فلسطین همه چیز دوباره شناخته شده به عنوان موضوع اول جهان اسلام دوباره کاری شود.

هاشمی بازگشت به شد: آن قرار است عده‌ای کدام ممکن است باقی مانده است بهترین راه رفع فلسطین را در داخل سازش می‌بینند بدانند آمریکا در داخل ۴۰سال در داخل ۶نوبتی کدام ممکن است ضامن معاهده‌های صلح اسرائیل بود، همه شما آن قرار است‌ها را {زیر} انگشتان پا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک عهدی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جمله را کدام ممکن است «سازش هزینه مربوطه دارد» را نشان دادن کرده است.

وی همراه خود تأکید بر اینکه همین اقدام نیاز به برای ما درس باشد یا نباشد، خاص کرد: حرکت نفوذی لیبرال زمانی جایگزین حضور نیروی دریایی ما در داخل سوریه بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده‌ای اکنون نیست هم بهترین راه رفع فاجعه سوریه را مذاکره می‌دانستند با این وجود همه شما دیدند {سربازان} ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصاً سردار رشید اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدالشهدای از دوام شهید حاج قاسم سلیمانی کدام ممکن است شخصی مکرر فرموده: «سرباز امام خامنه‌ای است» اساس داعش را از بین بردند.

این درک دانشکده خاص داشت: تسخیر داعش تأیید شد کدام ممکن است همیشه باید به وعده قابل اعتماد الهی دین داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنان کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب فرمودند: «اسرائیل ۲۵ 12 ماه بلند مدت را نخواهد میدان دید» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون حدود شش 12 ماه از آن ۲۵ 12 ماه قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل الهی همراه خود انتفاضه فلسطین در داخل مرحله اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت همه شما جانبه امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی ستیزان عالم شاهد {آزادی} فلسطین گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی اسرائیل غاصب باشیم.

هاشمی خاطر آرم کرد: بسیار مهم‌ترین پاسخ به این گونه تحرکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستپاچگی ها از سوی نظام سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل غاصب ، بیانات رئیس معظم انقلاب در داخل کنوانسیون وحدت اسلامی بود کدام ممکن است ایشان همراه خود قاطعیت فرمودند : «قطعاً دشمن نمی‌تواند در داخل نظریه فلسطین، مشخص شده خودش را پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین آزاد ممکن است.» نگاهی گذرا به اقدامات آمریکای جنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی به خوانایی آرم می‌دهد کدام ممکن است آن قرار است‌ها اگرچه برای جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌های مسلمان دردسرهای بعضاً کشنده ای نیز آفریده‌اند با این وجود در داخل مشابه جاری ویترینی از ناکامی‌های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانشان را هم به {نمایش} گذارده‌اند.

وی عنوان کرد: کودکان انقلاب اسلامی حالا 9 تنها واقعی در داخل ایران کمی در داخل سوریه، عراق، لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کشورهای اکنون نیست انتظار راهنما رئیس معظم انقلاب برای نابودی اسرائیل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل الهی زمینه را برای ایجاد حضرت ولی عصر(عج) فراهم خواهند کرد.

این کارشناس امتیازات سیاسی در داخل یکپارچه خاص داشت: قدس قبله اول مسلمین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روده ها {هر} مسلمان غیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهیم جا دارد؛ قدس برای ما عالی آرمان بوده تخصصی ایجاد می کند آن قرار است هم گستاخی، اتحاد بین مسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم {حرکت} است؛ حرکتی کدام ممکن است در مسیر درست مبایعه نامه، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمت آرمان‌ها ختم می‌شود.

پرانرژی ادوار دانشجویی در موضوع عملکرد {برجسته} شهید حاج قاسم سلیمانی در داخل تدوین دکترین الگوی از دوام پرانرژی، تشریح کرد: حاج قاسم گران همراه خود دیدگاهی فراساختارگرایانه در داخل نظام تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب سازی ، عالی پایین تفریحی اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه در برابر این جبهه دشمن ترسیم کرد.سردار شهید سلیمانی ، همراه خود فهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع از عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان در داخل فرهنگ سازی های گوناگون ، امتحان و ترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی داشت کدام ممکن است جبهه از دوام در داخل آن قرار است انگشت برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار حرکت را در داخل اختیار داشته باشد یا نباشد.گواه زنده این ماده موضوع ، متعهد شدن راهبرد موشکی برای گروههای از دوام فلسطینی در برابر این رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنبد آهنین است.

وی همراه خود تأکید بر نهادینه کردن تأمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت گستاخی از الگوی از دوام پرانرژی حاج قاسم، خاص داشت : جوشش اخیر ای در سراسر رگ های همه شما امت های حزب الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای از دوام در داخل اقصی عوامل جهان به وجود معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج رادیکال آمریکا از کلیه کشورهای اسلامی به طور قابل توجهی قلمرو غرب آسیا خواهد انجامید .

هاشمی در داخل یکپارچه تصریح کرد: فریاد انتقام طاقت فرسا ملت های آزاده جهان بویژه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروههای از دوام ، گاز حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری موشک های ما خواهد بود، احتمالا . آمریکای جنایتکار ، رژیم غاصب نوزاد کش اسرائیل بیشتر در داخل محل اقامت شخصی نیز ایمنی نخواهد داشت.

وی در طولانی مدت اظهار داشت: قدس معادل حرم‌های شریف از قداست شدید بالایی برخوردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای هر} مسلمانی گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل مصالحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به بدانیم دشمنان اسلام همراه خود خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرض به اماکن مقدس مسلمین در داخل جاری آزمودن مسلمانانند پس همه شما مسلمانان نیاز به به هوش باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدانه برخیزند.

انتهای پیام/*