رکوردزنی اکران‌های سینما در ماه رمضانبه گزارش وب خبری تهران نیوز، سینما های در سراسر اطراف ملت در ماه رمضان امسال، ۲۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون تومان تخلیه داشتند. این در حالی بود کدام ممکن است کل شما گیری کرونا ، کف دست به دلیل سر سینماها برداشته.

{در این} ماه حدود ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ هزار نفر، در ۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ سانس به تماشای تصاویر حرکتی نشستند.

{سگ}‌بند همراه خود ۱۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ میلیون، پرفروش‌ترین تصاویر حرکتی اکران رمضان امسال بود. روز a 0 همراه خود ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون، مکان مهدی همراه خود ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون، شادروان همراه خود ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفرادی همراه خود ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیون تومان، ترکیبی ۵ تصاویر حرکتی پرفروش اکران رمضان امسال را تشکیل دادند.

منبع مفید : رکنا

انتهای پیام/