راه اندازی رقبا تأثیر سمین بر {بازار} بورسبه گزارش {بازار}، محسن اسلامی نزدیک به این پرس و جو کدام ممکن است سامانه‌های گروه به بورس درگاه سراسری مجوزها چه می تواند داشته باشد، اظهار کرد: اتفاق فوق العاده خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل چند مورد آخر جهت می‌تواند تأثیرگذار باشد یا نباشد. ماده موضوع اول اینجا است کدام ممکن است همراه خود انتخاب نهادهای اقتصادی، رقبا فضایی به وجود می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رقبا فضایی باعث تقویت کار کردن در داخل نهادهای پشتیبانی اقتصادی می‌شود. ماده موضوع دوم هم اینجا است کدام ممکن است برای {بازار} فوق العاده فوق العاده است. ممکن است حتی برای نمایندگی‌هایی کدام ممکن است می‌خواهند عرضه اقتصادی کنند کدام ممکن است برای بدهی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به نهادهایی تخصصی ایجاد می کند این زمینه پرانرژی هستند، مراجعه کنند.

این کارشناس {بازار} سرمایه ذکر شد: نمایندگی‌های تامین سرمایه، نمایندگی‌های مشاور بازاریابی سرمایه‌گذاری می‌توانند فضای تهاجمی خوبی را تخصص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل‌های بهتری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت تامین اقتصادی شخصی را بهبود دهند. {در حالی که} برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بازار} ثانویه ما هم فوق العاده است به این علت کدام هرکدام چقدر نهادهایی مشابه مانع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق‌ها انتخاب پیدا می‌کنند، مردمان در داخل سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌گیری انتخاب‌های متفاوت‌تری خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ورزش‌ها را اصولاً خارج از آن سرمایه پشتیبانی می‌کنند.

وی نزدیک به این ماده موضوع کدام ممکن است عملکرد به همین دلیل این {کار} شفافیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در داخل صدور مجوزها {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌تذکر می‌رسد این اتفاق خارج از آن سرمایه خواهید داشت می تواند داشته باشد. جلوگیری از جنگ می تنبل. در داخل وهله دوم باعث می‌شود کدام ممکن است این پروسه نیاز به‌تر شود به عنوان یک نتیجه مقدار زیادی به همین دلیل اسبابک ها استفاده بیشتر از در داخل برخی نهادها مشابه سبدگردان‌ها این پروسه‌های فوق العاده {طولانی} می‌کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث راه اندازی {بازار} سیاه می‌شود کدام ممکن است باعث می‌شود این نهادها مستعد قرار بگیرند. سریع احتمالاً وجود خواهد داشت دلیل این است علت معتقدم {در این} زمینه هم جدا از سه مورد، می‌توان آن خواهد شد را مشارکت در داد.

اسلامی یکپارچه داد: {در حال حاضر} سبدگردان بسیار مهم نهاد اقتصادی است کدام ممکن است می‌تواند به {بازار} پشتیبانی تنبل چرا کدام ممکن است تقاضا مجوز برای این نهاد فوق العاده است. سبدگردان ها به همین دلیل جذابیتی تخصصی ایجاد می کند بحث و جدال کارمزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدها دارند کنار می شوند، به این علت کدام ممکن است {مدیریت} صندوق های موقعیت گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تقاضا شرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سهام} ممتاز صندوق ها در داخل اختیار سبدگردان ها هستند. به همین دلیل این جهت برای این نهاد اقتصادی خیلی زیاد است.

این کارشناس {بازار} سرمایه مطمئن کرد: به صورت کل معتقدم این اتفاق باعث می‌شود {تا} {بازار} مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانویه عمق پیدا تنبل، سرمایه چند مورد آخر 12 ماه پیش نسبت به سایر سیستم مالی سبک بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اتفاقاتی تخصصی ایجاد می کند سه 12 ماه قبلی رخ داد باعث شد {تا} مردمان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرکت ها} همراه خود این تنظیم اصولاً شناخته شده می شوند. به‌نظرم ادامه دارد جا برای {کار} خیلی زیاد است، در نتیجه در داخل سیستم مالی دنیا همراه خود افتخار داشتن متعدد به همین دلیل اشخاص حقیقی، با این وجود در داخل ۱۰ 12 ماه قبلی هم سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری الگو روبه رشدی داشته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ادامه دارد اول راهی که در آن هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی به همین دلیل ابزارهای مختلف را در داخل سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری می‌کنیم. این صندوق ها می توانند پشتیبانی کننده باشند.

محسن اسلامی تاکید کرد: پیشرفت {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تخصص درآمد فوق العاده به همین دلیل {بازار} سرمایه راهی که در آن حلی علاوه بر این موقعیت گرفتن غیرمستقیم نباید باشد، در نتیجه کدام ممکن است همه شما مردمان {نمی توانند} {در این} متخصص باشند. دلیل این است علت ناچاریم {تا} می‌توانیم فضای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شخصی را انتخاب دهیم.

وی اضافه کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری موقعیت فوق العاده پررنگی خارج از آن سرمایه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} مقدار کامل سرمایه‌های سرمایه‌گذاری در داخل ملت ما حدود 55 هزار میلیارد تومان است کدام ممکن است در موضوع نقدینگی کامل ملت حدود 10 هر دو 11 شانس کامل نقدینگی ملت در داخل سرمایه‌های سرمایه‌گذاری شده است.

اسلامی نیز ذکر شد: انواع 200 نماد صندوق می‌دهد کدام ممکن است ادامه دارد برای راهی که در آن‌های خیلی زیاد بازسازی می‌شود، {در حال حاضر} حاضر به همین دلیل 550 هزار میلیارد تومان، 420 هزار تومان متعلق به صندوق‌های {درآمد} نصب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 60000 میلیارد تومان متعلق به صندوق‌های سهامی است. در داخل دنیا اینگونه نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری دنیا را در داخل تذکر بگیریم کدام ممکن است حدود ۶۳ دلار آمریکا دلار آمریکا در داخل 12 ماه ۲۰۲۱ {بوده است}، حدود ۴۵ الی ۵۰ شانس این مقدار صندوق‌ها شبیه به صندوق‌های سهامی است، با این وجود در داخل ملت ما این {مقدار} فوق العاده زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد می‌دهد. کدام ممکن است سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارج از آن {سهام} چشمان می‌گیرند کدام ممکن است اتفاق جالبی نباید باشد.

وی در نهایت افزود: به همین دلیل این جهت هم این صندوق‌ها نیاز به در داخل انتخاب نهادهای اقتصادی، نهادهای سبدگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان بسیار مهم نهادهای اقتصادی ملت، بسازند.