دولت و ‌مجلس با حذف ‌ارز 4200 تومان پروژه مقابله با ‌فقر مطلق را پیش می‌برد.به گزارش بازار، اردشیر مطهری نماینده مردم گرم و آرادان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشتند: دولت و مجلس در نظر دارند با حذف ارز4200 تومانی و اختصاص منابع حاصله، پروژه مقابله با فقر مطلق را پیش ببرند که به منزله کوتاه کردن دست است. رانت خواران، مفسدان اقتصادی، ویژه خواران و منتفعان ارز 4200 تومانی از بیت المال است. به جیغ و داد آنها نباید توجه کرد و این مهم را به سرانجام رساند.