دولت الکترونیک باعث چابکسازی دولت می شودبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علیرضا ورناصری با انتقاد از بحث امضاهای طلایی، گفت: بین فساد، رانت و امضای طلایی ارتباط وجود دارد که بر اثر عمال سلیقه‌ها و سودجویی برخی از ابزارها و مدیران دیجیتالی می‌شود، اما ممکن است یک عامل الکترونیکی دولتی باشد. چابکسازی دولت و تمکین همگانی از قانون و توقف فراقانونی خواهد شد.

نماینده مردم مسجدسلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال، روند سنتی صدور مجوزها کاهش می‌یابد به میزان سرمایه‌گذاری‌ها و امضاهای طلایی حذف خواهند شد.

وی با بیان اینکه رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیک مناسب نیست، افزود: در شرایط کنونی، کشور به ارائه خدمات الکترونیکی نیاز دارد و باید توسعه زیرساخت رفع شود.

ورناصری معتقد است که به موازات دولت الکترونیکی، زمینه‌های فساد را شناسایی کرده و راه‌حل‌های برون‌رفت از این مبادی هم توسط دستگاه‌های قضایی و نظارتی صورت پذیرد تا با عوامل ایجاد خلال در نظام اقتصادی کشور با برخورد جدی صورت گیرد.

به عضویت کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تصویب مجوزهای کسب و کار تصویب مجلس در تصمیم گیری اضافه: باید تنقیح قوانین و تصمیم دولت بر مجوزدهی در درگاه ملی صدور مجوزها نیز مورد توجه قرار گیرد.