درو کردن گندم فارس به همان اندازه نیمه شهریور ماه ثابت استبه گزارش {بازار} به روابط عادی گروه جهاد کشاورزی، مهدی صادقی همراه خود مقوله ای اینکه به دلیل مزارع گندم در داخل سطحی بالغ بر ده هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 103هکتار درو کردن شده است، روشن سازی داد: بیش به دلیل 200 هزار تن گندم به دلیل بلعیدن کشاورزان {خریداری شده} است. است.

وی در موضوع هزینه گندم {هر} کیلو ۱۱۵ هزار ریال است، اصرار کرد: وجه به صورت آنی به کشاورزان کمیسیون دریافت می کند.

صادقی کرد: انواع وسط {خرید} دولتی در داخل مرحله استان ۱۴ فارس کنار هم قرار دادن عرضه گندم هستند کدام ممکن است به دلیل کشاورزان تقاضا می‌کنند محصول {مازاد} بلعیدن تمیز کردن با این امکانات عرضه‌دهنده می‌دهند.

سرپرست زراعت گروه جهاد کشاورزی فارس مقوله ای کرد: درو کردن گندم {در حال حاضر} در داخل شهرستان های لار، لامرد، مهر، خنج، گراش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراشبند همراه خود ۱۷۴دستگاه کمباین در داخل جاری مشارکت در است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه در داخل 12 ماه زرعی جاری گندم در داخل مرحله قریب به 406 هزار آلودگی کشت شده است، افزود: گندم آبی در داخل مرحله 260 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 698 پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم دیم در داخل سطحی بالغ بر 155 هزار کشت کشت شد کدام ممکن است قابل انتساب به خشکسالی بیش به دلیل 133 هزار کشت شد. گندم گندم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیم به دلیل حیز انتفاع بیرون شده است.

سرپرست زراعت گروه جهاد کشاورزی فارس ذکر شد: پیشگویی کردن می تواند بالغ بر ۷۳۰ هزار گندم {در این} استان تأمین شود.