درخواست پرواز با میزان عرضه صندلی برابری نمی‌کندبه گزارش بازار، محمد محمدی گفت: تعداد صندلی های هواپیما کم نشده است.

رئیس سازمان دولتی کشور افزود: باتوجه به ورود هواپیماهای خریداری شده، حدود 40 درصد از ظرفیت هواپیماهای هواپیماها اضافه شده اما در عین حال، میزان درخواست به ویژه در زمان تعطیلات 50 درصد افزایش یافته است.

به گفته محمدی بخش برای تامین نیاز جامعه به سفر تعداد هواپیماهای خریداری شده افزایش می‌یابد تا تقاضای پرواز با میزان خرید مسکن برابر باشد.

وی در خصوص اینکه چرا برخی از هواپیماهای برجامی زمین گیر است، افزود: ما به دنبال نیاز و تامین قطعات هستیم اما اروپا را به انجام خود عمل نکرده است.

رئیس سازمان کشوری گفت: طبق قرارداد شرکت های اروپایی موظف به پشتیبانی مستمر بودند اما به صورت مقطعی، قطعات را در اختیار ما قرار دادند.