خط تولید روغن کارخانه «نگین» نهاوندبه گزارش خبرنگار بازار و به گفته مومنعلی خازایی؛ کارخانه کارخانه تولید و صنعت خزل و روغن نگین نهاوند در حال حاضر از نظر تامین روغن هیچ مشکلی در استان همدان وجود ندارد و این کارخانه روزانه 250 تن روغن بسته بندی شده و 500 تن دریافت می شود.