خدمات اداری بروکراسی بانکی با محوریت شبکه دستیاران مردمیبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، سید احمد عبودتیان، رئیس‌جمهور ریاست جمهوری در امر مردمی‌ دولت در حاشیه نشست خبری رویداد هم افزایی مدیریت در پاسخ به این پرسش که خدمات دولت به مردم را در حوزه اقتصادی و بانکی با وجود شبکه دستیاران مردمی چه تغییری ارائه می‌کند. خواهد کرد؟ گفت: یکی از موارد جدی مردم با خدمات دولتی ارزیابی و خدمات بانکی است که در سال‌های اخیر مقداری پیچیده‌تر و مشمول بروکراسی اداری شده است.

وی افزود: هم دوستانی که دائماً در شبکه بانکی کشور فعال می‌شوند و این دغدغه‌ها را دارند و هم ما را با کمک اندیشکده‌ها و گروه‌های اقتصادی و تخصصی مردمی که در این حوزه‌ها کم‌معنای ایده‌ها و الگوهایی هستند که می‌توانند این مسیر را تغییر دهند، احصا کرده‌ام.

عبودیتان مشخص کرد: گروه‌های تخصصی که شکل‌گرفته شده برای مثال ناظر بر روی خرده‌ها و ازدواج است که برای آن راهکارها و الگوهایی وجود دارد که این راهکارها در حوزه‌های تخصصی ارائه می‌شود.