حمایت همه جانبه سازمان توسعه تجارت از روابط توسعه ایران و قطربه گزارش، علیرضا پیمان پاک به تجار ایرانی در سفر ریاست جمهوری به کشور قطر اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اساسی ترین و اولین گام های توسعه تجارت با دیگر روابط تجاری است.

وی بیان کرد: کشور قطر با وجود نزدیکی سیاسی، سهم بسیار پایینی در حوزه تجارت با ایران دارد و اگر به تجارت تجاری دو کشور نگاه کنیم این عدد بسیار پایین و ناچیز است.

سازمان توسعه تجارت با توجه به اینکه اولین چیزی است که می تواند در زمینه توسعه روابط تجاری برداشت شود، به دنبال ایجاد ارتباط میان تجار دو کشور است. ما همچنین الزاماتی داریم که برای پایداری این تجارت نیاز داشته باشیم، از بحث های لجستیکی، گمرکی، پولی، مالی و بانکی را پشتیبانی و تامین می کنیم.

پیمان پاک سفر تجاری ایران به قطر را بزرگ ترین هیئت تجاری ایرانی به این کشور در تاریخ روابط ایران و قطر خواند و تاکید کرد: زمانی که ارتباط بین تجار شکل می گیریم، ما برای پشتیبانی از این تجارت و تداوم ارتباط، تمام تلاش خود را می کنیم.