حل ناکارآمدی «یارانه» با حذف سیاست آرزوی در دولت سیزدهمبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، میثم مهر پور کارشناس اقتصادی بیان کرد: پیامد حاصل از مبادلات تجاری و پولی با انواع مخصوصا که با ایران هم سویی سیاسی باعث افزایش شانس تجارت ایران در عرصه اقتصاد بین الملل می شود.

وی افزود: اگر ایران خروج آمریکا از برجام، پیمان های پولی چند جانبه داشت شاید اقتصاد کشورمان با تبعات کمتری می تواند منجر شود، پس انعقاد پیمان پولی و بانکی تاثیر مستقیم روی اثر ناپذیری اقتصاد ایران دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که سامان دهی کارتخوان از فرار مالیاتی جلوگیری می کند، گفت: یارانه و مالیات دو سمت یک سکه هستند، بنابراین نظام مالیاتی سالم بر یارانه نیز اثر پیش رو است، همچنین گفتنی است که دولت سیزدهم در حل ناکاری است. یارانه با حذف آرزوی نقش خوبی را ایفا کرده است.

مهرپور جدید تاکید کرد: بررسی یک میلیون دستگاه کارتخوان مناسب دولت، برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما در دولت گذشته با شعار پوپستی بیان شد که سرکشی در حساب مردم کار درستی نیست.

کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم
این کارشناس پولی و بانکی گفت: در دولت جدید ارزش زدایی از پول ملی تا حدود قابل توجهی کنترل می شود به میزانی که رشد نقدینگی طی یک سال از حدود ۴۲ درصد به ۳۰ درصد رسید.

وی افزود: رشد پایه پولی در دولت سیزدهم کاهشی بوده و از 42 درصد به 26 درصد رسیده است، با این وجود نرخ تورم، به دلیل تصمیمات دولت قبل از آن انجام نشده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در دنیا ارزش زدایی از پول ملی با انتشار و نقدینگی رخ می دهد که باید در این راستا میزان پرداخت و هزینه ها کنترل شود. دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، کشور را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی کنترل کرده است که این اقدامی مثبت است.

مهرپور؛ قدم اول در مبارزه با فساد را ایجاد شفافیت دانست و گفت: انتشار فهرست ابربدهکاران از جهت شفاف سازی و آگاهی همه افراد دارای اهمیت هستند.

وی در پایان اعلام کرد: انتشار صورت های بانکی باعث می شود مردم بدانند در بانک ها چه چیزی در حال رخ دادن است پس از ماهیت و شفافیت این امر برای مردم و اقتصاد مثبت است و نتایج آن در آینده حاصل می شود.