حضور پرشور افراد در داخل نمایشگاه قرآنحضور پرشور افراد با اشاره به تغییرات بالای کالا قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص یافتن 45 فاز قرآنی در داخل نمایشگاه ، خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی رسانه را بر آن خواهد شد داشت به همان اندازه حتما سری به نمایشگاه بزنند .

خبرنگار آنلاین خبری تهران نیوز در داخل روزهای پایانی نمایشگاه گزارشی به همین دلیل سطح بازخورد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای فروش داران تولید کرده کدام ممکن است همراه خود هم تبصره می‌کنیم