حذف آرزو است برای افزایش تولید اثرگذاربه بازار، مجتبی عالی گزارش اتحادیه سراسری دامداران شرکت های کشاورزی ایران در گفتگویی اظهار کرد: همه تشکل ها و دامداران موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

وی افزود: با آزادسازی قیمت‌ها بهره‌وری در کشور به وجود می‌آید و این امر باعث کمک به تولید کشور می‌شود.