جهان در نقطه از خوب نظم جدیدترین استبه {بازار}، جمعی به دلیل {دانشجویان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در همه جا ملت عصر درست در این لحظه (سه‌شنبه) همراه خود حضور در داخل حسینیه امام خمینی (ره) همراه خود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.

رئیس انقلاب در داخل دیدار رمضانی {دانشجویان} فرمودند: {کار} بزرگی کدام ممکن است انقلاب برای مدرسه کرد عبارت بود به دلیل شناسه‌بخشی به مدرسه به تبع شناسه‌بخشی به ملت ایران. انقلاب به ملت واقعاً احساس شناسه، آرمان، واقعاً احساس {شخصیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال داد، افق میدان دید زنده داد. {اینها} کارهایی بوده کدام ممکن است انقلاب برای ملت ایران مشارکت در داد. طبعاً وقتی در داخل خوب {حرکت} سراسری شناسه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان سازی سراسری مشارکت در می تواند احتمالاً بیشترین بهره را به دلیل دانشکده جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان دانشمند خواهد گرفت. نوجوان دانشمند همراه خود احساساتی کدام ممکن است همراه خود توجه‌هایی کدام ممکن است دارد، همراه خود طهارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکیزگی دارد کدام ممکن است دارد. دانشکده واقعاً احساس شناسه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واقعاً احساس شناسه منتهی شد به این کدام ممکن است دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند جماعت در برابر این قدرتهای غربی واقعاً احساس نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس حقارت نکنند. دقیق سطح مقابل آن قرار است یک چیز کدام ممکن است در گذشته به دلیل انقلاب بود.

انقلاب اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ممکن است به مدرسه خوشحال از تدریجی، برای اینکه دانشکده درست در این لحظه همراه خود دانشکده رایحه اول واقعاً قابل ارزیابی است. مطمئنا، آن قرار است روز پرشورتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت}‌های پرشوری مشارکت در می‌گرفت. خب اول انقلاب بود. با این وجود دانشکده درست در این لحظه ما همراه خود آموزشی تخصصی ایجاد می کند اول انقلاب ما داشتیم، واقعاً قابل ارزیابی نخواهد بود. آن را به راه انواع دانشمند، آن قرار است روز همه شما‌ی دانشکده ملت انواع دانشجوهایشان 100 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار بود، حدود 100 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار نفر بوده اند. درست در این لحظه انواع دانشمند در مدرسه میلیونی است.

آنها خواهند شد یکپارچه دادند: به دلیل این جهت تا حدودیّت واقعاً قابل ارزیابی نخواهد بود، دانشگاههای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی. ثانیاً آن را به راه درک، آن قرار است روز آن قرار است گزارشی کدام ممکن است آن قرار است روز به ما میدادند، همه شما اساتید دانشگاههای تهران اول انقلاب حدود 5 هزار نفر بوده اند. درست در این لحظه ده‌ها هزار درک {داریم} تخصصی ایجاد می کند این‌ها اساتید {برجسته}‌ای دارند. اساتید {برجسته}‌ای دارند. مخصوصاً واقعاً افتخارآمیز است انواع درک درست مثل انواع دانشمند.

مقام معظم مدیریت افزودند: بعد به دلیل توسعه آموزش نیرومند. آن قرار است روز ما آن را به راه {کار} آموزش واقعاً هیچ افتخارآمیزی در مدرسه {نداشت}. حالا خوب وقت یک نوجوان نخبه‌ای مثلاً خوب ذهنی، خوب {کار} {گوشه}‌ای محقق شده بود، ممکن است علاوه بر این کدام ممکن است حالا ماها خبر نداشته باشند. با این وجود دانشکده شناخته شده به عنوان خوب کامل، شناخته شده به عنوان {یک مجموعه} هیچ {حرکت} آموزش نیرومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتنایی {نداشت}. درست در این لحظه به فضل الهی، به توفیق الهی کارهای آموزش نیرومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگی در مدرسه محقق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چیز دوباره مشارکت در می تواند.

رئیس انقلاب در داخل دیدار {دانشجویان} ردیابی کردند: مجموع این مطالبی کدام ممکن است گفتید، خب حرفهای دل اینهاست، انسان دوست خوب میدارد این حرفها را، حرفهای دلی است. منتها خیلی به دلیل این سؤالات {پاسخ}‌های قانع‌کننده دارند، خیلی به دلیل این انتقادها {پاسخ}‌های رفع‌کننده‌ای مسئله دارند. این جور نخواهد بود کدام ممکن است واقعاً این اشکالی است چرا که شما می توانید حالا به ذهنتان رسیده هر دو خودتان هر دو توالی‌تان را همین جا خاص می‌کنید، این به عنوان a شناخته می شود بن‌بست باشد یا نباشد. 9 خیلی به دلیل {اینها} {پاسخ} می دهد. مثبت در داخل صحبتهای پیشنهادهایی هم بود کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این به دلیل آن قرار است پیشنهادها واقعاً واقع بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصت پذیر باشد یا نباشد. لکن جدی انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد بود. کسب اطلاعات در مورد خیلی به دلیل انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادها، نمیگویم همه شما آن قرار است‌ها، مسئله ما اینجا است کدام ممکن است شماها همراه خود مسئولین مربوطه می‌گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌شنوند. این نیاز به رفع شود.

انقلاب تاکید کرد: خب، صحبت حالا نخواهد بود، صحبت چهل 12 ماه پیش است، من خواهم کرد {هر} هفته میرفتم دانشکده تهران، {هر} هفته روزی استثنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوها مخلوط میشوند، سؤالاتشان را با بیرون میکردند، من خواهم کرد پاسخ این است میدادم. خیلی به دلیل گره‌ها باز می‌شد، خیلی به دلیل عقده‌ها رفع می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جاهایی هم بود کدام ممکن است انواع {پاسخ} {نداشت}، ما میفهمیدیم کدام ممکن است بایستی برویم خوب کاری بکنیم مثلاً. این را خوب جوری نیاز به دقیق کرد. من خواهم کرد خب سفارش کردم به مسئولین. هم وزرا نیاز به بیایند همراه خود شماها صحبت می کنند، هم مسئولین سیستم های مختلف، خیلی به دلیل این حرف ها قابل منطقی سازی است. مطمئنا، جاهایی هم ممکن است علاوه بر این قابل توجیه نباشد. خب او می رود میفهمد، در برابر این میفهمد کدام ممکن است نیاز به برود خوب کاری بکند، اقدامی بکند.

رئیس انقلاب فرمودند: درست در این لحظه جهان در نقطه از‌ خوب نظم جدیدترین است. خوب نظام بین‌المللی جدیدترین در داخل پیش است برای دنیا. در برابر این نظم دوقطبی‌ای کدام ممکن است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند قبلی 12 ماه پیش بود، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی، غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این نظم‌هایی کدام ممکن است پاپ بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند قبلی 12 ماه پیش گفتن کردند بعد به دلیل فروپاشیدن دیوار برلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بین وارد شدن سیستم‌های مارکسیستی دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت‌ها. سوسیالیستی، بوش ذکر شد درست در این لحظه دنیای دنیای دنیای نظم نوین بین المللی، نظام تک‌قطبی آمریکاست. مخصوصاً آمریکا در داخل رأس دنیا قرار دارد. نادرست میکرد.

آنها خواهند شد خاص کردند: بعد فهمیده بوده اند کدام ممکن است روز پس از روز آمریکا به دلیل مشابه بیست 12 ماه در گذشته، بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند قبلی 12 ماه در گذشته {به روز} ضعیفتر شده بوده اند. روز پس از روز ضعیف شده است. هم در داخل در سراسر خودش، هم در داخل پوشش های داخل اش، هم در داخل پوشش های خارج از کشور، هم در داخل اقتصادش، هم در داخل امنیتش در داخل همه شما مسائل آمریکا به دلیل بیست 12 ماه پیش به همان اندازه درست در این لحظه ضعیف شده است.