جریمه ۴۵ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه نهاده دامیبه گزارش بازار، مح عسکری گفت: با گزارش بازرسان اتحادیه اروپا و نیروی انتظامی در توزیع و فروش نهاده دامی به صورت خارج از ضوابط تعیین دولت توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه، پرونده این جرم برای رسیدگی به امور اداری استان آذربایجان شرقی ارجاع است. شد.

وی افزود: شعبه عامل با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سویین شرکت انتسابی را محرز دانستو آن‌ها را به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.