جای خالی مرکز داوری برای حل و فصل اختلافات دانش بنیان هابه گزارش بازار، حسن بابایی در نشست با روسای پارک های علم و فناوری به نقش حمایتی از مالکیت معنوی از محله دانش بنیان اشاره کرد و افزود: در این حوزه در مرحله جنینی و ابتدایی کار قرار داریم و هنوز به خوبی نرسیده ایم. با توجه به قانون دانش بنیان و اجرای شعار امسال مبنی بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نیازمندیم در خیلی حوزه ها به صورت جهانی کار کنیم.

وی گفت : بازدیدی که هم از پارک های علم و فناوری داشتیم در همین راستا یعنی حمایت از تولید دانش بنیان بود.

سازمان رئیس ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حوزه مالکیت فکری و معنوی نقایص فراوانی داریم افزودن : قوانین ناسخ و منسوخ در این حوزه وجود دارد اما با همین قوانین موجود نیز می توان کار کرد که در این خصوص نیاز به پژوهشی وجود دارد. را تجاری سازی کنیم.

وی گفت : هنوز مالکیت معنوی تربیت نشده است که در این حوزه باید وارد شود و در کنار آن یک واحد (مرکز) داوری برای حل و فصل اختلافات صورت تخصصی نیز ایجاد شود تا مشکلی در مورد حمایت از دانش بنیان ها ایجاد شود. باشیم. اکنون اگر کسی ادعا کند که حق اش در حوزه مالکیت معنوی تضییع شده چند سال طول می کشد تا به پرونده رسیدگی شود.

بابایی افزود : ما آماده می کنیم تفاهم نامه ای را با وزارت علوم و تحقیقات برای ارائه هرچه بهتر خدمات به دانشگاه ها منعقد کنیم تا با دانشگاه هایی که دارای قابلیت فوق العاده ای هستند برای حضور در بازارهای بین المللی نیاز به تجاری سازی مورد حمایت قرار گیرند. تا اگر اختراعی در کشور ثبت می شود با رعایت حقوق مخترع زمینه تجاری سازی اختراع می شود.