توضیح رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز مورد نیاز برای واردات خودروبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی درباره نظر بانک مرکزی در خصوص ارز موردنیاز برای واردات خودرو، گفت: این موضوع هنوز در دولت جمع‌آوری نشده است اما هر زمانی که بخواهد در دولت جمع‌آوری شود، حتما با هماهنگی بانک مرکزی خواهد بود.

منبع مرکزی ادامه داد: منابعی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شوند باید در بانک منابع و مصارف کشور به گونه‌ای که فشاری به منابع ارزی وارد این موضوع شود، مدنظر دولت خواهد بود.

گفتنی است در پایان این گفت وگو، خبرنگاران از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کردند گلایه مردم در خصوص این بحث که چرا برخی از افراد دولتی تنها هزینه هایی مانند را با منطقه مقایسه می کنند اماها را با سایر کشورهای دیگر مقایسه نمی کنند. دولت منتقل کند، که صالح آبادی قبول کرد این گلایه را به کابینه منتقل کند.