توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه پول خارجی صادر کنندگان در داخل نیما به دلیل ۳.۱ میلیارد دلار آمریکا تحویل دادبه {بازار}، ادعا موسسه مالی مرکزی، گزارش توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی صادر کننده در داخل سامانه نیما مقایسه شده است همراه خود فاصله خیلی شبیه 12 ماه قبلی حدود 90 شانس توسعه نمایشگاه ها.

علی صالح آبادی رئیس کل شما موسسه مالی مرکزی نیز همراه خود خاص اینکه درآمدهای ارزی حاصل به دلیل صادرات بهویژه بخش نفتی وصول شده است، اظهار داشت: درآمدهای ارزی حاصل به دلیل صادرات بهویژه صادرات نفتی وصول شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل همین فروردین ماه اوضاع خوبی در داخل بخش درآمدهای ارزی شاهد بودیم.

کل شما موسسه مالی مرکزی نزدیک به اینکه مشکلی خارج از آن پول خارجی ندارد به تخصیص ۱۱ دلار آمریکا دلاری در داخل فروردین ماه امسال شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نسبت به 12 ماه گشته در داخل زمینه تصمیم گیری خوب ارزش به جایگاه مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل قبولی بازو یافته‌هایم.

صالح‌آبادی ممکن است حتی تصریح کرد: {بازار} متشکل ارزی وضعیت امور خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سامانه نیما هزینه‌ها به دلیل پایداری خوبی برخوردار است. به همین دلیل در داخل زمینه تامین دارایی ها ارزی هیچ مشکلی {نداریم}.

ارزیابیان می‌شود در داخل فروردین ۱۴۰۱ تراز اقتصادی ملت همراه خود پیشی کلاچ خوب ارزش کالاهای صادره ۳.۷ میلیارد دلار آمریکا نسبت به واردات، خوش بینانه ۷۵۶ میلیون دلار آمریکا شد.