توسعه متوازن حیاتی در داخل بهترین راه‌آهن استبه {بازار} به نقل به دلیل وزارت بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، سید میعاد صالحی، معاون وزیر بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی بهترین راه‌آهن در داخل {مراسم} اختتامیه چهاردهمین فاصله مسابقه قرآنی بهترین راه‌آهن جمهوری اسلامی گزارش ایران {تأکید کرد}: به صراحت می‌گویم کدام ممکن است بلند مدت‌ی زنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید . پیش بینی بهترین راه آهن خواهد بود، احتمالا. اکنون ما در داخل بهترین راه یکسان‌قدر کدام ممکن است مضامین متنوعی {داریم} به یکسان نسبت نیز مشکلاتی را {داریم} کدام ممکن است می‌خواهند {شبانه روزی} کدام ممکن است اعضای هیئت مدیره، معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما پرسنل مصروف هستند، همچنان همراه خود آن خواهد شد رو به رو شوند. .

وی اظهار کرد: قطعاً توسعه‌های قابل تقدیری در مسیر درست حرکت کنید {مدیریت}‌های قبلی {وجود داشته است}. اماکن‌های بارزی نیز وجود دارند کدام ممکن است هر دو به دلیل در سراسر گروه، پرسنل ما را آزار و اذیت قرار می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامیدی قرار می‌گیرند هر دو به دلیل بیرون از در گروه، مخفیانه راه اندازی می‌شود کدام ممکن است توالی عظیم بهترین راه‌آهن نمی‌تواند آنگونه باشد یا نباشد کدام ممکن است ایفای عملکرد تدریجی.

سیستم بهترین راه آهن اشاره کردن شده است: گروه‌های اکنون نیست هم در داخل بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ریلی دخیل هستند. با این وجود اکنون {ما هستیم} کدام ممکن است می‌توانیم انگشت در داخل انگشت هم به سوی بهترین راه‌آهن پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور {حرکت} کنیم.

صالحی مقوله ای کرد: این نقصان‌ها خوب شبه رفع شدنی اتفاق می‌افتد، متوسط نیاز به آن خواهد شد‌ها را به گام اصلاح دهیم به همان اندازه به نزدیک شدن‌ای زنده {حرکت} کنیم.

معاون وزیر بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تاکید کرد: برای بهترین راه آهن پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور نیاز به به دلیل منظرهای مختلف اصلاح تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری‌هایمان را به طور قابل توجهی دنبال کنیم به همان اندازه به 1 توسعه متوازن برسیم.

وی منطقی سازی داد: اکنون در داخل بخش {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه آن خواهد شد‌ها مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به به دلیل زوایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها مختلف به آن خواهد شد صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر آن خواهد شد‌ها به طور {گام به گام} اقدام کرد. نمی توان در داخل خوب بخش توسعه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بخش های اکنون نیست غافل ماند.

سرپرست بهترین راه‌آهن همراه خود تأکید بر اینکه توسعه متوازن حیاتی در داخل بهترین راه‌آهن است، اظهار کرد: یکی در میان این چیزها کدام ممکن است مدت زمان‌هاست کدام ممکن است مغفول مانده است {به درستی} زیبایی شناختی است.

صالحی ادای احترام به شد: اگر درست در این لحظه توفیق برگزاری {مراسم} آبرومند به انگشت آمده است، حقیقت این است {پاسخ به} یکی در میان نیازهای حیاتی پرسنل بهترین راه‌آهن است. اکنون نیاز به به تمام ساحت‌های مختلف بهترین راه‌آهن به دلیل جمله سنت غنی اسلامی آگاه باشید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملا اگر ما به آنچه دین {داریم} حرکت نماییم، حتماً در داخل سایر ساحت‌ها نیز به می‌رسند.

وی تاکید کرد: شغل ما خیلی با کیفیت صنعتی است. ما موظف به مشکل مضاعف هستیم. {هر} قبلی به توضیحات مختلف، بهترین راه‌آهن گاهی در داخل فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی در داخل لمس کردن است. با این وجود این مضامین مانع شدن به دلیل مشکل ما شوند. ما بیش به دلیل آن خواهد شد‌کدام ممکن است به دلیل تحریم‌های خارج از کشور متاثر می‌شویم، به دلیل تحریم‌های داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ندانم کارهای داخل متاثر شده‌ایم.

ساختار بهترین راه آهن ضمن تحسین به دلیل مشکل‌های رستم قاسمی وزیر بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در داخل توجه داشتن حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ریلی، اظهار کرد: وزیر شایسته به دلیل عبارات کلیدی استفاده بیشتر از می‌کنند کدام ممکن است همه وقت مهندس حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ریلی در داخل آن خواهد شد انتخاب دانش می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همیشه این ماده را داشته باشیم. .

صالحی تاکید کرد: حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ما در داخل سنت سنت از هر نظرً صوری معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همیشه به دلیل تمام افرادی که {در این} بهترین راه مشکل می‌کنند قدردان باشند.

سرپرست بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی نزدیک به توجه داشتن مضامین زیبایی شناختی در داخل در همه جا {مناطق} بهترین راه آهن ملت، عنوان کرد: همراه خود بالا یافتن چهاردهمین، درست در این لحظه تحریک کردن پانزدهمین فاصله مسابقه مسابقه قرآنی را ادعا می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {داریم} کدام ممکن است به طور قابل توجهی در داخل کل شما استان‌ها به آن خواهد شد مراجعه کنیم. آگاه باشید ویژه شود. برنامه این مسابقه سریع {اطلاع رسانی} ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم کدام ممکن است کل شما پرسنل بهترین راه آهن در داخل آن خواهد شد {مشارکت} داشته باشند.

گفتنی است، مرحله پایانی مسابقه ویژه کارمندان بهترین راه‌آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مراسم} اختتامیه چهاردهمین فاصله مسابقه قرآنی بهترین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران همراه خود حضور سرپرست کار کردن نمایندگی بهترین راه‌آهن طی ساعات ۸ الی ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ الی ۲۰ در داخل ۳۰ فروردین ماه رمضان همراه خود ۱۷ ماه مبارک در داخل شهدای بهترین راه‌آهن برگزار می‌شود. شد.

به گزارش روابط عادی بهترین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در داخل فاز پایانی این مسابقه کدام ممکن است بهترین راه‌اندازی بهترین راه آهن، {مدیران}، {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان بهترین راه‌آهن به دلیل در همه جا ملت به صورت حضوری هر دو توسط ویدئو کنوانسیون حضور دارند، به دلیل ۱۳ برگزیده شده مسابقه در داخل منطقه‌های تلاوت، ترتیل، نگه داشتن قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتهال همراه خود لوح تقدیر، تندیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی تقدیر بعمل به اینجا رسید. جایزه نقدی این مسابقه برای نفرات اول ۴ میلیون تومان، نفرات دوم ۳ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفرات {سوم} ۲ میلیون تومان بود. ضمن اینکه به کلیه برگزیدگان فاز غیر حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه‌یافتگان به مرحله بسته شدن ۵۰۰ هزار تومان حاضر دانش شد.