توسعه قراردادی برنج در داخل ۱۴ شهرستان مازندران مهم خوردحسن عنایتی در داخل مشاوره با خبرنگار {بازار} {سهام} استان را به همین دلیل قراردادی بر ۲۵ هزار هزار معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۶۲ شانس این ماموریت محقق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ کشاورز ماموریت منعقد شده است.

وی همراه خود خاص اینکه گام اول قراردادی برنج نیاز به محکم برداشته شود، اصلاح چشم انداز کشاورزان به کشت را الزامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کشاورزان طرف قرارداد {نباید} هیچ مشکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی در داخل تامین نهادها داشته باشند.

وی همراه خود خاص این قالب ها قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های بهبود قراردادی در داخل ۱۴ فراهم کردن شرکت ها کم بهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا پوشش بیمه ای را نیاز به دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ممکن است همچنین توالی کاملی در داخل بخش تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out نهاده ها {در این} زمینه راه اندازی می تواند باشد شدن.

عنایتی تصدیق شد: قراردادی برنج در داخل ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ پایین به همین دلیل شالیزارهای استان محقق شده است.

مازندران دارای ۲۱۵ هزار پایین شالیزار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال ۴۲ شانس برنج ملت را تامین می تدریجی.