توسعه خوب ارزش {سهام} در داخل بازارهای بورس آسیابه گزارش {بازار}، خصیصه های غالب بازارهای بورس آسیایی علاوه بر این بورس چین همین الان سه شنبه، 26 آوریل 2022 همراه خود توسعه بهبود خوب ارزش گذراندن شدند.

{در این} راستا، شاخص مختلط شانگهای چین همراه خود سقوط ۱.۴۴ درصدی در داخل درجه ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۶ واحد قرار گرفت.

شاخص «کوسپی» {بازار} بورس کره جنوبی همراه خود توسعه ۰.۴ درصدی به 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۸ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص «نیکی ۲۲۵» بورس ژاپن همراه خود ۰.۴ شانس بهبود به ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ واحد رسید.

خوب ارزش شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ همراه خود بهبود ۰.۲ درصدی خوب ارزش به ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۶ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص «سنکس» بورس هند همراه خود توسعه ۱ درصدی خوب ارزش به ۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۶ واحد رسید.