توزیع نان رایگان – MASRRAT


موسسه مراقبت و توسعه انسانی MASRRAT توزیع نان رایگان بین خانوارهای آواره در اردوگاه های روستاهای بتبو ، کافر کارمین و کافر ناصح در منطقه اطارب را آغاز کرده است. جایی که تیم میدانی روزانه نان رایگان را به 2400 خانوار آواره در اردوگاه ها تقسیم می کند تا نیاز روزانه خود را به نان تامین کنند.
دیدگاهتان را بنویسید