تهران تایمز مناسبت تحت وب گرامیداشت از دوام مبارزان فلسطینی را برگزار می تدریجیتهران ({بازار}): روزنامه ایرانی تهران تایمز معنی به دارد رویدادی تحت وب تحمل عنوان فلسطین را به بسپار برای اعلان بخشی به دلیل سناریو اسفناک فلسطینی هایی کدام ممکن است سرزمینشان در داخل مدت زمان کوتاهی پس به دلیل درگیری بین المللی دوم تحمل اشغال اسرائیل {بوده است}، راهی که در آن اندازی تدریجی.

گفتن ابزار راهی که در آن اندازی این مناسبت تحت وب فقط در موردً 3 هفته در گذشته به دلیل روز نکبت، کدام ممکن است {به روز} {فاجعه} نیز نامیده می شود، گفتن می تواند کدام ممکن است دور جهان، در داخل 15 ماه می همراه خود استقرار رژیم اسرائیل در داخل سرزمین فلسطین برگزار می تواند.

این مناسبت به 2 دسته قطع می تواند کدام هرکدام کدام زیرمجموعه های انتخاب شده شخصی را دارد کدام ممکن است شامل می شود پوسترها، کارتون ها، بازخورد ویدیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای یک وبلاگ می تواند کدام ممکن است ادعا به افراد ممکن قرار داده شود.

مضامین این {مراسم} عبارتند به دلیل: گذشته تاریخی فلسطین، انتفاضه فلسطین (شورش علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی)، حقوق بشر در داخل فلسطین (جنایت های رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها به طور قابل توجهی دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان)، عملکرد محله بین المللی در داخل فاجعه فلسطین. سکوت خودداری کنید کننده محله بین المللی تقریباً در مورد مصائب فلسطینیان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خاطرات}، مخصوصاً {خاطرات} مردمان به دلیل از دوام فلسطین به صورت مکتوب.