تنها ۱۷.۹۹ درصد از حجم مخازن سدهای خراسان جنوبی آب ذخیره شده استسعید سرور در گفت و گو با خبرنگاری بازارکرد: در حال حاضر تنها.۹۹ درصد از مخازن سدهای خراسان‌جنوبی آب ذخیره شده است که یک زنگ هشدار جدی می‌شود.

شرکت شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در سال گذشته در این زمان سدهای خراسان جنوبی ۱۳.۹ میلیون متر مکعب آب وجود دارد که این آمار در حال حاضر به ۱۳.۶ میلیون متر مکعب آب کاهش یافته است.

سروری ادامه داد: به صورت مجزا نیز وضعیت سدهای خراسان نشان می‌دهد که در مصرف آب باید از قبل صرفه‌جویی کنید و دقت کنید که جنوبی باشید.

وی با اشاره به حجم فعلی مخزن سد رزه شهرستان درمیان ۶.۶۲ میلیون مترمکعب است، بیان کرد: این آمار نشان می دهد که تنها ۲۷.۴۰ درصد از این سد آب دارد.

شرکت سازنده آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی ادامه داد: حجم کلی مخزن سد دره بید شهرستان طبس نیز 4.2 میلیون متر مکعب است که در حال حاضر با حجم فعلی 0.23 متر مکعب آب تنها 5.48 درصد آن آب است.

سروری با بیان اینکه تنها 23.66 درصد از حجم مخزن سد نهرین شهرستان طبس آب دارد، گفت: حجم فعلی این مخزن در حال حاضر تنها 0.89 متر مکعب است.

وی با اشاره به حجم فعلی مخزن سد فرخی شهرستان قائنات در حال حاضر 2.19 میلیون مترمکعب است، بیان می کند: این آمار نشان می دهد که تنها 24.8 درصد از حجم مخزن این سد آب دارد.

سروری درباره وضعیت سد شهید پارسا در شهرستان در شهرستان سرایان اظهارکرد: حجم کلی مخزن در تراز نرمال ۴.۱۳ میلیون متر مکعب آب است که در حال حاضر ۱۷.۴۳ درصد از آن آب دارد.

مدیرکل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی گفت: مخزن سد کریت شهرستان طبس نیز در حال حاضر 0.40 درصد آب را نشان می‌دهد که تنها 5.28 درصد از حجم کل مخزن این سد است.

سروری با اشاره به حجم فعلی مخزن سد حاجی شهرستان زیرکوه در حال حاضر ۱.۰۹ میلیون مترمکعب است، بیان‌کرد: این آمار نشان می‌دهد که تنها۱۷.۸۳ درصد از حجم مخزن این سد آب دارد.

وی یادآور شد: درصد از حجم کلی مخزن سد سیاهو شهرستان سربیشه نیز تنها 8.62 درصد است.