تنها واقعی نیم شانس به همین دلیل ذخایر مس| ارزآوری ۱۰ میلیاردی مس ایران مغفول مانده{بازار} گروه تجارت: {هر} چند مورد آخر بیش به همین دلیل 100 میلیون ماده معدنی در داخل ملت پیدا شده است است با این وجود {در حال حاضر} تنها واقعی 7 شانس به همین دلیل اکتشافات اجرا شده متعلق به کانی مس است. اینجا است کدام ممکن است بر ایده طبقه بندی های اجرا شده ایران در داخل رتبه {پنجم} ذخایر معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افتخار داشتن بیش به همین دلیل 5 شانس به همین دلیل ذخایر مس دنیا قرار دارد. ممکن است حتی در داخل تأمین {پرونده} نیز دارای رتبه قابل مشاهده ۱۹ است.

همراه خود تمام این سیستم اقتصادی نیمی‌ها، تنها واقعی شانس به همین دلیل قابلیت‌های اکتشافات آموزش داده شده است می‌شود کدام ممکن است مورد استفاده به همین دلیل مکان قرار می‌گیرد. توان یک زمان کوتاه کدام ممکن است در برابر این محاسبه به میزان ۱۰ درصدی اکنون نیست است. مسئله به این دلیل ماده اندک {محدود} نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی 12 ماه‌های فعلی به آموزش داده شده است‌ها آموزش داده شده است می‌شود، ایران تعدادی از عملکرد‌هایی را کدام ممکن است برای مکان یابی فلزات به همین دلیل انگشت اطلاعات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های فضایی را برای رقبای شخصی شبیه هند، چین و بسیاری دیگر به همین دلیل قبلی باز کرده است. . برای نمونه ایران در بازتاب شناخته شده به عنوان یکی از آنها در نظر گرفته تامین کنندگان نمایندگی مس دوبی می تواند باشد با این وجود اکنون هیچ سهمی در داخل آن خواهد شد {بازار} {وجود ندارد}.

{در این} اتصال بهرام شکوری، عضو کمیسیون معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق معدنی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث شورای مس ملت در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود {بازار} در داخل خصوص مکان های مغفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل وجود عقب نشینی ایران به همین دلیل مقاصد کشفی شخصی روشن سازی می دهد.

هزینه های فلزات در داخل درون ملت متاثر به همین دلیل هزینه های جهان است با این وجود تعدادی از کالا ایرانی به همین دلیل هزینه های جهان کاهش است کدام ممکن است بخشی به همین دلیل آن خواهد شد در نتیجه شدن فارکس نیمایی استفاده می کند از.

* هزینه گذاری در داخل دنیا الگو افزایشی به شخصی گرفته است، بفرمایید این فولاد در داخل ایران در داخل چه وضعیتی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرتان در داخل 12 ماه جاری چقدر پیشرفت بهای این ماده طبیعی به طور قابل توجهی متاثر به همین دلیل هزینه های جهان است؟
{به هر} قیمتی درون ملت متاثر است به همین دلیل هزینه های جهان ممکن است وجود داشته باشد با این وجود تعداد زیادی از کالا ایرانی به همین دلیل هزینه جهان کاهش است کدام ممکن است بخشی به همین دلیل آن خواهد شد در نتیجه شدن فارکس نیمایی است. این آرزوی نیمایی همراه خود آرزوی آزاد خوب اختلاف هزینه را دارد با این وجود البته است، افزایشی دنیا همراه خود ارتباط همراه خود مس اتفاق می افتد به مشابه میزان بهبود در داخل درون ملت هم اتفاق خواهد افتاد، به ساده اختلافی کدام ممکن است همراه خود هزینه جهان ممکن است وجود داشته باشد. دوباره کاری هزینه فارکس است.

* تقریباً در مورد اینکه چند مورد آخر پرانرژی در داخل صنایع ملت به همین دلیل بهبود 57 درصدی دستمزد ها استفاده بیشتر از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند هزینه مربوطه های تأمین بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به مشابه میزان هزینه کالا نخست رود، به نظرتان نیز بر روی هزینه تمام شده کانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فولاد مس چه می تواند باشد. تاثیری می گذارد؟
به طور حتم بهبود هزینه مربوطه های تأمین به همین دلیل جمله نخست دستمزد کارمندان {حاشیه} سودآوران مس در داخل ایران را کم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق اثرگذار است. چرا کدام ممکن است به هرحال می بینید حامل های نشاط به همین دلیل جمله تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود هزینه است. ممکن است حتی دستمزد هم بهبود یافته است کدام ممکن است سرانجام تمامی قیمت ها را نخست می برد.

به {تازگی} هم میدان دید کدام ممکن است حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل هم تعدیل می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه ها افزایش خواهد یافت کدام ممکن است همه شما این اتفاقات {حاشیه} درآمد را به کاهش می دهد. در امتداد طرف این ماده نیز پیشرفته ترین و پیشرفته ترین تحمل عنوان این ماده قرار دارد کدام ممکن است می‌خواهم {بازار} داخل را به تغییراتی اصلاح دهد کدام ممکن است این پوشش گذاری ها بی منطق است. چرا کدام ممکن است با بیرون تهیه در داخل بورس در داخل تمامی اشیا به همین دلیل جمله فلز، مس، روی و بسیاری دیگر فولاد نمی گیرد. در داخل تمام این فلزات هم {مازاد} تأمین می کنیم کدام ممکن است نیاز به صادر شود. البته است عوارضی را هم وضع کرده اند کدام ممکن است این مسائل هم خیلی زیاد به همین دلیل درآمد فعالان را به کاهش می دهد.

* {در حال حاضر} تهیه فولاد مس در داخل بورس در داخل چه شرایطی قرار دارد؟ تقریباً در مورد اصلاحات جهان، خواه یا نه تغییراتی در داخل بخش فلزات هم می تواند باشد هر دو خیر؟
خیر، اصلاح خاصی رخ نمی دهد. به همین دلیل فراهم کردن کالا صنایع {مادر} بر ایده {برنامه ریزی} زودتر صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تأمین کالا را می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خریداران حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم {خرید} می کنند.

این سیستم هزینه مس نیز {متوسط} ​​الام ای است کدام ممکن است بر ایده فارکس نیمایی تصمیم گرفته می شود. با این وجود به طور واضح بر ایده فرمولی کدام ممکن است ردیابی می کنم هزینه ها تصمیم گرفته می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نوسان قیمتی خیلی کمتر به همین دلیل 5 شانس هزینه تصمیم گرفته می شود.

{در حال حاضر} در داخل اشکال از مشتقات مس {مازاد} بر خواستن داخل {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس به 50 شانس کالا تولیدی را صادر می کنیم.

* {در حال حاضر} واردات مس تقریباً در مورد ذخایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات داخل به چه شکلی است؟ خواه یا نه اکنون مسکاتد هم به ملت وارد می تواند باشد؟
{در حال حاضر} {مازاد} بر خواستن داخل تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس به 50 شانس به همین دلیل کالا تولیدی را صادر می کنیم. بر این ایده نیاز به صنایع زیرین دستی گرفته شده را حمایت کرد کدام ممکن است آن خواهد شد صنایع زیرین دستی گرفته شده بهبود یابند به همان اندازه میزان پیشرفت را به کمتر از برسانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تولیدات را در داخل درون ملت بلعیدن کنند.

در داخل خصوص پرس و جو دوم تان نیز وارد کاتد مس اساساً نمی شود با این وجود واردات کنسانتره مشارکت در می تواند باشد تقریباً در مورد اینکه چه {مقدار} کنسانتره به کاتد مس را {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می کنیم به همین دلیل قابلیت واحد تولیدی هایمان استفاده بیشتر از کنیم. ممکن است حتی مس درحال حاضر قابلیت های تمیز دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی به همین دلیل معادن کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} ​​تأمین کنسانتره را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایندگی های اکنون نیست کالا شان را می فروشند.

* تقریباً در مورد بهبود هزینه جهان مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت غنی ذخایر ملت به نظرتان {در این} 12 ماه چقدر افزایش خواهد یافت؟ ممکن است حتی درحال حاضر مقدار تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه مس ایران به {بازار} در داخل 12 ماه چقدر است؟
در داخل دنیا عرف اینجا است کدام ممکن است به طور {متوسط} ​​بخشی به همین دلیل ذخایر شان را می سازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است در داخل چرخه زنجیره رشد کردن کالاهای قطعا ارزش آن را دارد می شوند. با این وجود {متاسفانه} این اتفاق در داخل ایران {زیر} نیم شانس اتفاق میفتد. ممکن است به طور اضافی بیش به همین دلیل 10 شانس به همین دلیل ذخایر شان را استخراج کنند.

همراه خود این تفاسیر به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است نیاز به به این سمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سو برویم کدام ممکن است مقدار استخراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً به طور معنیداری بهبود یابد. تقریباً در مورد بلند مدت امتیازات شبیه به ارتباط همراه خود {حذف} گاز های فسیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو برای آغاز کردن به نشاط های پاک، {الکتریکی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برقی} البته است میزان بلعیدن تعدادی از کانی ها شبیه بهبود یافتن ممکن است. در داخل نتیجه نهایی، موضوعی بیشتر خواهد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می طلبد کدام ممکن است به همین دلیل همانطور که صحبت می کنیم توان تأمین مس را بهبود دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده تنبل مس احتمالاً به همان اندازه ۱۰ میلیون دلار آمریکا بهبود یابد.

* برای بهبود درآمدهای حاصل به همین دلیل باور مسایل نیاز به چه آرزویی مشارکت در داد به همان اندازه مقدار استخراج به همین دلیل نیم شانس به همین دلیل {درآمد} حاصل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم سهمی خارج از آن جهان داشته باشیم؟
بهبود درآمدهای ارزی مشروط بر اینجا است کدام ممکن است حمایت های رضایت بخش صورت گیرد به همان اندازه بتوانیم میزان تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید را بهبود دهیم. همراه خود این به تماس گرفتن گذاری هایی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت برای سالانه می توانند مشارکت در دهند، {در این} راستا اقدامی {نمی کنند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی حتی می بینیم تعدادی از پوشش گذاری ها در داخل جهت معکوس است. به همین دلیل در مقابل مانع شدن به همین دلیل زدایی حتی مانع شدن را راه اندازی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتری را می گیرند.

همین عوارضی کدام ممکن است برای مراقبت از آن خواهد شد مسئله راه اندازی می کنند، مانع شدن بزرگی برای فعالان این بخش رسوبی است. ابتدا می گذاشتند مس را بفروشند، بعد به در نظر گرفته شده درآمدهای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین می بوده اند. روزی کدام ممکن است {بازار} بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه ها افت کرد خواه یا نه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به این کمکی کرد؟ با این وجود همانطور که صحبت می کنیم کدام ممکن است هزینه های جهان بیشتر {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جهان بهترینها افزایش خواهد یافت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش را در داخل بهبود همدست از آن آگاه است! این عادات نسبتاً نمی آید.

مس هر سال 10 میلیارد دلار آمریکا قطعا ارزش آن را دارد دارد با این وجود مشروط بر اینجا است کدام ممکن است هم بتوانیم میزان {درآمد} را نخست ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل درون ملت کاتد را تأمین کنیم

* {در حال حاضر} {در حال حاضر} نهفته اراده می‌شود کدام ممکن است چقدر برآورد شود؟
مس هر سال 10 میلیارد دلار آمریکا قطعا ارزش آن را دارد دارد با این وجود مشروط برای اینکه هم بتوانیم میزان {درآمد} نخست ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین کاتد مس را در داخل درون ملت بهبود دهد. اگر بتوانیم 1،000،000 تن کاتد را در داخل ملت تأمین کنیم، البته است می توان همراه خود این بهبود هزینه، به ازای {هر} 1،000،000 دلار آمریکا {درآمد} برای ملت راه اندازی کرد.

* فاز مهمی به همین دلیل {اهمیت} وضعیت امور معادن ملت مغفول مانده، بفرمایید {در حال حاضر} کاتد مس در داخل 12 ماه چقدر است؟
{در حال حاضر} ۲۸۰ هزار تن کاتد مس در داخل سالانه تأمین می تواند باشد.

* شناخته شده به عنوان رئیس صفحه بحث مس ایران بفرمایید برای اینکه چه کارهایی نیاز به مشارکت در شود؟
البته است نیاز به مقدار هزینه کردن در این بخش بهبود یابد. ممکن است حتی نیاز به رغبت راه اندازی کنیم کدام ممکن است صاحبان خانه سرمایه به این بخش وارد شدن پیدا کنند. این توالی کارهایی است کدام ممکن است نیاز به شیفته پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مشارکت در شود. چه سرمایه هایی درون ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خریداران بین المللی اگر بستری شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبات مان همراه خود دنیا اصلاح کردن شود احتمالاً مقدار هر سال را بهبود دهد.

از هر لحاظ این توان ذخایر بی بها برای ملت است کدام ممکن است احتمالاً بهبود یابد با این وجود البته است خواستن {داریم} کدام ممکن است هزینه کردن در بخش اکتشاف های بهبود یابد. روز به روز خوب معدن مس به ذخایر ملت اضافه می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ذخایر سراسری مس ایران ذخایر ملت را تقریباً در مورد اکتشافاتی کدام ممکن است مشارکت در بهبود اطلاعات است.

{در حال حاضر} حاضر معدنی در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان {داریم} مدار تأمین می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً همراه خود اکتشافات معدنی مسی کدام ممکن است صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اکتشافات بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت گرفتن است این بخش صورت خواهد گرفت احتمالاً مقدار ذخایر را پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن تنبل. استفاده را اصولاً کنیم.

ممکن است حتی به این سمت برویم کدام ممکن است میزان استخراج به همین دلیل این ذخایر معدنی کنار هم قرار دادن استفاده را بهبود دهد. ممکن است حتی آرزو می کنند آن خواهد شد قابلیت تمیز واحد تولیدی های کاتد مس را برای تأمین به همان اندازه بتوانیم توالی ورزش های ذوب را هم بهبود دهیم به همان اندازه بتوانیم قابلیت تأمین 1،000،000 تن کاتد را در داخل درون ملت راه اندازی کنیم.

همین امر را نیاز به برای صنایع زیرین دستی گرفته شده هم مشارکت در داد. برای صنایع سیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل، ‌ مفتول های مسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایعی کدام ممکن است می توانند مس در داخل آن خواهد شد تأمین کنند، خودروهایی را تأمین می کنند، فراهم می کند خودت کار کن و بسیاری دیگر می توانند به همان اندازه قطعا ارزش آن را دارد شخصی را بهبود دهند.

مقررات معادن تحمیل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان {نمی توانند} قطعنامه به موقعیت گرفتن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است بروند به همین دلیل موسسه مالی های بانکی استفاده بیشتر از کنند با این وجود موسسه مالی ها به ساده وثیقه ملک می خواهند.

* به همین دلیل بحث و جدال مسائل معادن مس ملت کدام ممکن است بگذریم بفرمایید این تجارت مس همراه خود چه چالشی مواجه می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به برای تعمیر آن خواهد شد اقدام کرد؟
اولیه چالشی کدام ممکن است تمام فاز معدن را متاثر می تنبل اینجا است کدام ممکن است مقررات معادن تحمیل نمی شود. خوب سلسله گزارش هایی را در داخل کپک خبر دیده ام کدام ممکن است چاپ شده می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانینی است کدام ممکن است تحمیل نمی شود هر دو انصراف فاعل است کدام ممکن است شیفته پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها مشارکت در می دهد. برای نمونه برای پروانه های استفاده به همین دلیل معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثیقه قبول {نمی کنند} کدام ممکن است اشخاص حقیقی به همین دلیل ممکن است لذت بردن ببرند.

این ماده کار کردن بازدارنده است کدام ممکن است فعالان {نمی توانند} موقعیت گرفتن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به البته است بروند به همین دلیل ظرفیت های بانکی استفاده بیشتر از کنند با این وجود پروانه استفاده به همین دلیل داروها معدنی را به این صورت کدام ممکن است شیفته مقررات رئیس جمهور، معاون پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی تایید شده است. ها قبول {نمی کنند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام وثیقه ملک می توانند.

سرانجام پرانرژی معدنی کدام ممکن است تمام سرمایه اش را در داخل داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو آلات است چه به طور ذخیره شده است در داخل خوب ملک وثیقه قرار دهید؟ مگر آشفتگی ساز است؟ البته است نمی توان به همین دلیل این تسهیلات بهره برد. هر دو هزینه مربوطه کرد حقوق دولتی است کدام ممکن است به طور قابل اعتماد تحمیل نمی شود. ممکن است حتی پنجره واحد است {که نمی شود}.

لوس افزار حقوق دولتی است کدام ممکن است آن خواهد شد هم تحمیل نمی شود. هزینه مربوطه ای است کدام ممکن است نیاز به {مازاد} بر حقوق دولتی برای معادن تحمیل نکنند کدام ممکن است می کنند. مخصوصاً خیلی به همین دلیل این انصراف فعل هایی کدام ممکن است شیفته پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مشارکت در می دهد با این وجود هیچ شخصی به این ماده وارد شدن {نمی کند}. به طور قابل توجهی مجلسی کدام ممکن است مقررات گذار است با این وجود یکی از آنها در نظر گرفته {وظایف} دیگرش نظارت بر اجرای مقررات است کدام ممکن است مجلسی به همین دلیل فاز دوم را خواستن می تنبل.