تمیروف در داخل حد پرسپولیس نباید باشدبه گزارش وب خبری تهران نیوز، پرسپولیس 9 تنها واقعی در داخل ورزشی‌های مناسب‌تا حدودی در داخل ورزشی‌های دلپذیر فعلی خودش هم نتوانسته دریافت کرد به دلیل پایین بیرون شود. این نبردن‌ها باعث دلخوری کردن هواداران پرسپولیس شده است خاصه آن قرار است کدام ممکن است این کارکنان برابر کارکنان دسته {دومی}‌نیروی زمینی هم ۲ بر عالی نکرد به همان اندازه دنبال کنندگان سایه زرشکی را ناراحت شوند.

ناصر محمدخانی ستاره پرسپولیس در داخل دهه گذشته ۶۰ با این وجود تذکر یکی دیگر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناامیدی} را بدترین اتفاق برای این کارکنان می‌داند.

فینال جام حذفی را دیدید؟

مطمئنا، مبارک نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدارانش باشد یا نباشد. به هر طریقی این جامی بود کدام ممکن است پرسپولیس می‌توانست تصاحب تدریجی با این وجود خطاها بچگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب این {اجازه} را نداد. حیف شد چون همراه خود کلاچ این جام {شرایط} پرسپولیس خیلی اصلاح می‌کرد با این وجود دوباره به نساجی چی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان سودمند مازندرانی تبریک می‌گویم.

به تذکر دارید شکست تلخ مقابل آلومینیوم اراک چه درسی برای گیمرها پرسپولیس داشت؟

اینکه {هر} اشتباهی می‌تواند چه تاوان سنگینی داشته باشد یا نباشد. احساس می کنم ۶ ورزشی باقی مانده پرسپولیس نیز همچون جام حذفی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها حق نامناسب ندارند. نیاز به دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی شخصی را نخست برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها دیدار همراه خود آلومینیوم اراک را تکرار نکنند.

با این وجود پرسپولیس 9 تنها واقعی در داخل دیدارهای مناسب تا حدودی در داخل ورزشی‌های دلپذیر نیز دریافت کرد نمی‌شود. به طور مناسبت به کارکنان دسته {دومی}‌نیروی زمینی هم ۲ بریک می‌بازد. این شکست را چطور تجزیه و تحلیل می‌کنید؟

شکست در داخل دیدارهای تدارکاتی ملاک نباید باشد. دارید در داخل ورزشی‌های دلپذیر کارکنان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما نفرات را محک می‌زنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی {اهمیت} چندانی ندارد با این وجود این مرکز برای پرسپولیس ناسالم است کدام ممکن است به نبردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باختن رفتار تدریجی.

مرتضی فنونی زاده می‌ذکر شد ما در داخل دهه گذشته ۶۰ در داخل ورزشی‌های دلپذیر هم 5، شش به همان اندازه به حریفان می‌زدیم؟

آن قرار است زمان به این صورت ورزشی دلپذیر نبود. درواقع زمینی در داخل تهران وجود {نداشت} کدام ممکن است بخواهیم برای لذت بردن تدارکاتی برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در داخل پایین‌های خاکی همراه خود کارکنان‌های مختلف ورزشی می‌کردیم. آقا مرتضی همبازی سودمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسندیده من می روم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب هم می‌گوید. تأمل شرکت کننده پرسپولیس نیاز به برداشتن در داخل {هر} شرایطی باشد یا نباشد.

این شکست برابر نیروی زمینی هر دو جذب می کند مقابل نفت مسجد سلیمان باعث ناراحت شدن هواداران نباید باشد؟

{نباید} این طور باشد یا نباشد. 9 هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها پرسپولیس {نباید} ناراحت شوند. ادامه دارد ۶ ورزشی اکنون نیست به دلیل لیگ برتر باقی مانده کدام ممکن است می‌تواند آبستن حوادث زیادی باشد یا نباشد.

منظور دارید {امتیاز} ارائه استقلال است؟

منظور من می روم ورزشی‌های شخصی پرسپولیس است. پرسپولیس {نباید} به استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدول کاری داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده نیاز به ورزشی‌های خودش را ببرد.

اتفاقا همراه خود امید عالیشاه کدام ممکن است صحبت می‌کردیم جمله جالبی بر زبان آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد به همان اندازه آخر فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا هفته {سی ام} {نباید} به جدول به نظر می رسید کنیم؟

امید عالیشاه الان اکنون نیست جزو همراه خود تخصص‌های پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاپیتان دوم این کارکنان است. عملکرد عظیم ترهایی درست مثل سید جلال، امید، کمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خیلی حیاتی است. آنها خواهند شد نیاز به نوجوان ترها را در جهت ورودی هُل بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} ندهند کارکنان دچار یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناامیدی} شود. خواهد شد {نباید} خیلی روی رقیبان زوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل عملکرد شخصی در اطراف شد.

همراه خود همه شما این تفاسیر دارید چقدر به قهرمانی پرسپولیس امیدوارید هر دو اینکه بهترین است بپرسیم قبلی شانس به این کارکنان احتمالات می‌دهید؟

در داخل {فوتبال} شانس نمی‌توان تصمیم گیری کرد با این وجود من می روم حتم در واقع دارم اگر پرسپولیس ۶ دیدار باقی مانده را همراه خود توانایی ورزشی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد به دلیل پایین بیرون شود می‌تواند در نهایت فصل قهرمان شود. بعد از همه باز تأکید می‌کنم این اتفاق منوط به پیروزی پرسپولیس در داخل {هر} ۶ دیدار که همچنان ادامه دارد.

دارید در داخل دهه گذشته ۶۰ ستاره جاده {حمله} پرسپولیس بودید…

(حرف ما را برداشتن می‌تدریجی) 9، دارید لطف دارید با این وجود به دلیل من می روم بالاتر خیلی‌ها بوده اند.

علی پروین همه وقت دارید را جزو سه مهاجم برتر گذشته تاریخی ایران می‌خواند؟

علی آقا درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کف دست خودش ادامه دارد فوتبالیست نیامده است.

می‌خواستیم نظرتان را کسب اطلاعات در مورد جاده {حمله} پرسپولیس بدانیم؟

والله چه بگویم؟ {امیدوارم} به دلیل این حرف من می روم درو کردن ناسالم نشود با این وجود من می روم یکی ادامه دارد یک چیز به دلیل شرزود تمیروف ندیدم. به تذکر می‌رسد او می رود در داخل حد پرسپولیس نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه من می روم {امیدوارم} نامناسب کرده باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود در داخل ۶ ورزشی باقی مانده سودآور به نظر می رسد شود.

مهدی عبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد پاکدل چه طور؟

این تذکر سفارشی من می روم است کدام ممکن است این 2 گلزن تر به دلیل تمیروف هستند با این وجود در پایان یحیی گل محمدی است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان سرمربی تعیین می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش را بالاتر می‌شناسد.

انتهای پیام/