تفرقه‌افکنی؛ کلیدواژه پیاده‌سازی {اهداف} دشمنسردار علی فدوی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار سرویس سیاسی وب خبری تهران نیوز کسب اطلاعات در مورد پشت صحنه حادثه تروریستی جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهداف} پشت صحنه دشمن، اظهار کرد: آمریکا ۴۳ 12 ماه است کدام ممکن است علیه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهداف} انقلاب اسلامی خباثت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو به دلیل دشمنی برنمی‌دارد.

وی در موضوع {اهداف} دشمن به دلیل راه اندازی تفرقه بین افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان، ذکر شد: افغان‌ها بیش به دلیل ۴۳ 12 ماه است کدام ممکن است همراه با افراد کشورمان اقامت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی‌ به دلیل آن خواهد شد‌ها قبلی عصر زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولد ایران هستند.

اصولاً بیاموزید:

آمریکا به ناکامی در مخالفت با انقلاب اسلامی اعتراف می‌تدریجی

جانشین فرمانده کامل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: افغان‌ها افراد مسلمان دردسر‍کشی که ممکن است کدام ممکن است پیشتر به {واسطه} خباثت دشمنان مشترک به دلیل محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت شخصی آواره شده‌‎اند، خباثتی کدام ممکن است انگلیسی‌ها تخصصی ایجاد می کند قرن قبلی انگلیسی‌ها مرتکب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد‌ها را جاده‌کشی کردند.

سردار فدوی خاص کرد: اکنون نیز دشمن مشترک 2 ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان در داخل خباثتی مضاعف آرزو می کنند تفرقه‌افکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف‌افکنی بین 2 ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا نگه داشتن آن خواهد شد‌ها به دلیل {یکدیگر} است، در واقع هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت افراد همچون همه وقت می‌تواند خنثی‌کننده توطئه‌های دشمن باشد یا نباشد.

وی تاکید کرد: درجه بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن‌شناسی افراد بیشتر به دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است دشمن بخواهد همراه خود اقداماتی به دلیل این بازو برای آنان مسئله‎آفرینی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این طریق آرزو می کنند پیاده‌سازی {اهداف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیات شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبیثانه شخصی باشد یا نباشد.

جانشین فرمانده کامل سپاه پاسداران در موضوع سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت دنیای آنلاین ما در داخل جهت ارائه به داستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رخدادها، تصریح کرد: برخی‌ها همراه خود شرارت موضوعاتی را آنقدر عظیم می‌کنند کدام ممکن است {متاسفانه} این شرارت‌ها در داخل مواردی موجب شد مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزاحمت‌هایی برای افغان‌ها راه اندازی شود.
سردار فدوی اظهار کرد: بصیرت، هوشیاری، دشمن‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان‌شناسی افراد همواره خنثی‌کننده ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه‌های دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاندان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} نمی‌دهد {اهداف} شخصی را پیاده کنند.

انتهای پیام/*