تصویب مجمع پیش آگهی مصلحت همراه خود کلیات واردات {خودرو} به ازای احتمالاتبه گزارش {بازار}، تمایز الله اکبری تالار پشتی تصریح کرد: ماده 4 قالب ساماندهی تجارت {خودرو} به دلیل سوی شورای نگهبان به مجلس {بازگشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس {یازدهم} این ماده را اینطور اصلاح کردن کرد «کدام ممکن است اگر {کسی} {خودرو}، اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان آن قرار است را صادر تدریجی می‌تواند ما را صادر تدریجی. به ازای آن قرار است شخصی را وارد تدریجی».

وی افزود: در داخل مونتاژ مجمع پیش آگهی مصلحت نظام کلیات به این انتخاب رسید، با این وجود در داخل قالب جزییات آن قرار است اختلاف نظرهایی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است برای اطمینان از اصولاً به کمیسیون‌های {تخصصی} مجمع فراهم کردن شد.

کمیسیون صنایع ذکر شد: اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در داخل دوره ها شورای {تخصصی} مجلس می‌خواهند به همان اندازه چیزهای بی اهمیت را همراه خود همفکری بررسی اجمالی کنند.

وی قاطع بود: مقررات محدوده قیمت در داخل خصوص {خودرو} {خودرو} همراه خود این ماده موضوع این قالب کاملاً متفاوت است.