تصاویر حرکتی | حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در داخل راهپیمایی روز بین المللی قدس
مسئولین بنا به فعالیت شرعی شخصی در امتداد طرف مردمان به راهپیمایی روز بین المللی قدس آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیدن حضور پرشور مردمان لب به پاداش گشودند