تصاویر حرکتی | بازدید یکروزه وزیر ملت به قزوین
به طور همزمان بیستمین بازدید استانی رییس جمهور، احمد وحیدی وزیر ملت همراه خود حضور در داخل قزوین به دلیل {مناطق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌های این شهرستان رفتن به کرد.