تشکیل کمیته ایمنی شغلیبه گزارش {بازار}، حجت الله عبدالملکی وزیر درگیر شدن {حاشیه} نشست ویدئوکنفرانسی همراه خود تشکل‌های خارق العاده کارگری، کارفرمایی، بسیج کارمند استان‌های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} کل شما دولت در داخل مخلوط خبرنگاران افزود: برای {حذف} نمایندگی‌های دلالی {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهای غیر دائمی، 2 ماه به معاونت روابط {کار} می‌کنند. جایگزین دادیم به همان اندازه بهترین راه حلی را پیدا تنبل کدام ممکن است قراردادهای غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید کدام ممکن است اسبابک ها غیر حرفه ای هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماری به دلیل آن خواهد شد‌ها {وجود ندارد} به دلیل بین برود.

رئیس جمهور ۷ اردیبهشت در داخل انباشت کارمندان به دلیل وزیر {کار} خواست کدام ممکن است ایمنی شغلی کارمندان را ارزیابی تنبل به همان اندازه آرامش خاطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت نسبی برای آن خواهد شد‌ها فراهم شود.