تسریع در داخل فراهم کردن نرم افزار {هفتم} رشد می خواهدبه گزارش {بازار}، رحیم زارع عضو کمیسیون نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی مجلس ذکر شد: قرار بود، نرم افزار {هفتم}، 12 ماه قبلی تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل امسال دولت شود، با این وجود نزدیک به روی {کار} برخورد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی لایحه امور مالی ۱۴۰۱ این {کار} مشارکت در نشد.

وی کرد: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به هرچه {سریعتر} لایحه نرم افزار {هفتم} رشد را به انتشار تدریجی به همان اندازه پیش به همین دلیل راه اندازی تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح امور مالی به سنواتی 12 ماه بلند مدت، این نرم افزار را ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب کرد، در نتیجه مجلس مسلما لایحه امور مالی 12 ماه ۱۴۰۲ را احکام کرد. نرم افزار ارزیابی ممکن است به همان اندازه امور مالی‌ای عملیاتی برای تحمیل داشته باشد یا نباشد.