تسریع از دوام ضدمیکروبی همراه خود همه شما‌گیری کرونابه گزارش وب خبری تهران نیوز، {در این} ارزیابی آمده است: در میان بسیاری افرادی اندازه همه شما‌گیری در داخل بیمارستان بستری شده‌اند، هم مبتلایان تحت تأثیر کووید-۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم {افرادی که} به دلیل ممکن است نگاهی به تشخیصی کروناویروس گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی آن خواهد شد نامطلوب {بوده است}، میزان {عفونت}‌های باکتریایی مقاوم به آنتی‌بیوتیک نسبت به مبتلایان بستری شده در داخل بیمارستان در گذشته به دلیل تحریک کردن همه شما‌گیری بیشتر {بوده است}.

در داخل 12 ماه ۲۰۱۹ حدود ۱.۲ میلیون نفر سراسر جهان گسترده بر تأثیر {عفونت}‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک جان شخصی را به دلیل کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است این آمار به همان اندازه 12 ماه ۲۰۵۰، ۱۰ برابر شود. همه شما‌گیری کووید-۱۹ مشکل‌های زیادی را در داخل نحوه خوردن {صحیح} آنتی‌بیوتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر آن خواهد شد راه اندازی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعاتی تکمیل شده کدام ممکن است نمایشگاه ها همه شما گیری همراه خود {عفونت} های ثانویه AMR شرح داده می شود کدام ممکن است احتمالا قابل انتساب به بهبود خوردن آنتی بیوتیک ها برای {درمان} مبتلایان تحت تأثیر کووید-۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد در داخل معنی های پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {عفونت} در داخل نظام سلامت {بوده است}.

در داخل حالیکه شواهد قطعی {وجود ندارد}، این یافته‌ها بر {اهمیت} نظارت مستمر بر تاثیر کووید-۱۹ بر میزان از دوام ضد میکروبی تاکید دارد.

برای فراهم کردن شواهد تا حد زیادی، متخصصان یانکی به ارزیابی سناریو بزرگسالان (۱۸ ساله هر دو بیشتر) کدام ممکن است در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل همه شما‌گیری کووید-۱۹ در داخل ۲۷۱ بیمارستان ایالات متحده آمریکا بستری شده بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از روزی را در داخل بیمارستان سپری کرده بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سابقه ترخیص هر دو فوت داشتند، پرداختند.

مبتلایان بر مقدمه زمان پذیرش در داخل بیمارستان طبقه بندی شدند: در گذشته به دلیل همه شما گیری هر دو در کل همه شما گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه سناریو کووید-۱۹. همه شما اشیا بستری همراه خود کمتر از خوب مورد از دوام ضد میکروبی پرونده شد.

متخصصان میزان از دوام ضد میکروبی را به ازای {هر} ۱۰۰ پذیرش در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل همه شما‌گیری کووید-۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی کردند کدام ممکن است {عفونت}‌های مقاوم به درمان در داخل چه {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی برانگیخته است.

در داخل مجموع، 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۸ در وضعیت ضعیف سلامتی در وسط پیش به دلیل همه شما‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۸ نفر در داخل دوران همه شما‌گیری در داخل بیمارستان بستری شدند. انواع مبتلایان بستری شده در داخل بیمارستان همراه خود کمتر از خوب {عفونت} مقاوم به درمان در داخل روزهای قبل به دلیل همه شما گیری ۶۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۳ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل همه شما گیری ۱۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۰ نفر {بوده است}.

به گزارش مدیکال اکسپرس، تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل ها تأیید شد کدام ممکن است قیمت {عفونت} مقاوم به درمان در گذشته به دلیل همه شما گیری ۳.۵۴ در داخل {هر} ۱۰۰ مورد پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳.۴۷ در داخل {هر} ۱۰۰ مورد پذیرش در کل همه شما گیری بود. با این وجود، در داخل بیمارانی کدام ممکن است نگاهی به کووید-۱۹ خوش بینانه هر دو نامطلوب داشتند، نسبت به مبتلایان در گذشته به دلیل همه شما‌گیری، مرحله بالاتری به دلیل {عفونت} مقاوم به درمان وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سازماندهی ۴.۹۲ در داخل {هر} ۱۰۰ پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴.۱۱ در داخل {هر} ۱۰۰ پذیرش در وضعیت ضعیف سلامتی {بوده است}.