– تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده روستای گلحصارتخریب ساخت و سازهای غیرمجاز روستای گلحصار از توابع کهریزک با حضور امین بابی بخشدار کهریزک، نیروی انتظامی شهرستان رائه، جهاد کشاورزی شهرستان رای، اداره برق، بخشداری کهریزک، شهرداری باکرشار و سازمان آب و آب ردیفه انجام شد.

بر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانتخریب ساخت و سازهای غیرمجاز روستای گلحصار از توابع کهریزک با حضور امین بابی بخشدار کهریزک، نیروی انتظامی شهرستان رائه، جهاد کشاورزی شهرستان رای، اداره برق، بخشداری کهریزک، شهرداری باکرشار و سازمان آب و آب ردیفه انجام شد.

در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفاظت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری بیش از 50 رای دادگاه و آزادسازی حدود 5 هکتار از اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفت که اکثر آنها در مرحله اول اجرا و اجرا شد. باقی مانده به هفته آینده موکول شد. .

این حضور توسط امین بابایی بخشدار کهریزک، نیروی انتظامی شهرستان ردیف، جهاد کشاورزی شهرستان ردیف، اداره برق، بخشداری کهریزک، شهرداری باکرشهر و امور منابع آب ردیف انجام شد.