تحلیل بنیادی شرکت کویر تایر(پکویر)به گزارش بازار، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، تحلیل بنیادی شرکت کویر تایر(پکویر) را منتشر کرد.

شرکت کویر تایر، بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است. در حال حاضر این شرکت بخش قابل توجهی از تولید تایرهای کشور را در اختیار دارد. در این مقاله به تحلیل بنیادی پکویر و محاسبه P/E تحلیلی این شرکت پرداخت شده است.

دریافت فایل گزارش کامل