{تجمع} گروه تمرین فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرفه ای} ملت
صبح در این زمان، گروه تمرین فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرفه ای} ملت، ساخت وزارت {کار} {تجمع} کردند.