تبرئه فرهاد مجیدی به همین دلیل انتقاد علی خسروی


به گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، پس به همین دلیل تحویل داد بیش به همین دلیل عالی ماه به همین دلیل شهرآورد ۹۸ همچنان اتفاقات این تفریحی مورد آگاه باشید دنبال کنندگان {فوتبال} قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شرایطی کدام ممکن است همه شما چشم انتظار تصمیم کمیته انضباطی در داخل خصوص شکایات طرفین تفریحی بوده اند، در حال حاضر {سرانجام} کمیته انضباطی رای شخصی را صادر کرد.

بر مقدمه این رای، انتقاد تجهیزات گلف پرسپولیس در داخل {پرونده} بهزاد غلامپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد دانشگر نتیجه در جریمه این 2 نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم استقلال همراه خود تصمیم برائت مواجه شده‌اند.

فاز مهمترین انتقاد سرخپوشان معادل با سیدمهدی سیدعلی داور این تفریحی بود کدام ممکن است قرمزها پیش بینی داشتند به آنچه تصمیم گیری غلط قلمداد کردند، همراه خود جریمه مواجه شود با این وجود این اتفاق نیز رخ نداده است.

نیمه نه این تصمیم معادل با اظهارات فرهاد مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهام او می رود نسبت به 1 کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو انتخاب‌گیر کمیته داوران بود کدام ممکن است همراه خود انتقاد علی خسروی مواجه شد با این وجود کمیته انضباطی تجزیه و تحلیل دانش کدام ممکن است اتهام خاص به شخص حقوقی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجیدی نیز تبرئه شده است.

مشروح تصمیم را در داخل یکپارچه می‌خوانید:

* کسب اطلاعات در مورد تخلف انتسابی فرهاد مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزبه چشمی، سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده کارکنان استقلال تهران مبنی بر نقض ماده ۷۱ قوانین انضباطی توسط مشارکت در مصاحبه بعد به همین دلیل دیدار برابر کارکنان نساجی مازندران، به همین دلیل سری رقبا های جام حذفی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به محتویات {پرونده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب ابرازی در داخل مصاحبه در داخل خصوص فرهاد مجیدی، تذکر به اینکه بر مقدمه ماده ۷۱ قوانین انضباطی توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افترا نسبت به شخص خاص حقیقی صراحتا مطالبی مقوله ای نشده است، بر همین مقدمه تصمیم به برائت وی صادر می تواند باشد.روزبه چشمی نیز در نتیجه مصاحبه کدام ممکن است بیانگر مطالب کذبی علیه داور {مسابقه} بود، به تیز کردن ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

* کمیته انضباطی در داخل خصوص انتقاد تجهیزات گلف پرسپولیس تهران علیه اعضای کمیته داوران فدراسیون {فوتبال} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید مهدی سید علی، داور دیدار کارکنان های پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال تهران در داخل روز ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰، مبنی بر تقصیر کمیته داوران در داخل تصمیم گیری در مورد سید علی شناخته شده به عنوان داور {مسابقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها ایشان در کل {مسابقه}، معرفی شد با اشاره به مجموع محتویات {پرونده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیدمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد داوران به همین دلیل اختیارات حرفه ای کمیته داوران بوده به همین دلیل طرفی انتخاب ها متعهد شدن شده مشتاق در مورد داوران در داخل پایین {مسابقه} بسته شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی آثارانضباطی این انتخاب ها قابل بررسی اجمالی در داخل رکن قضایی میباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر به اینکه به همین دلیل سوی شاکی دلیلی بر شیوع تخلف انضباطی {وجود ندارد}، در داخل نتیجه نهایی به لحاظ عدم احراز تخلف، مستند به ماده۹۵ قوانین انضباطی مصوب ۱۳۹۷، تصمیم بر رد انتقاد صادر می تواند باشد. این رای ظرف مدت زمان ۷روز به همین دلیل گذشته تاریخی ابلاغ قابل {تجدید نظر} خواهی نزد کمیته استیناف است.

تبرئه فرهاد مجیدی از شکایت علی خسروی

پرسپولیس همراه خود اصلاح انتقاد علیه سیدعلی، آرزو کرد برخورد همراه با او شده بود.

*در داخل خصوص انتقاد تجهیزات گلف پرسپولیس تهران علیه بهزاد غلامپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد دانشگر مبنی بر بدرفتاری در برابر این شرکت کننده کارکنان مقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین به همین دلیل سوی نامبردگان در نهایت نیمه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دیدار 2 کارکنان استقلال تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس در داخل گذشته تاریخی ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰، کمیته انضباطی معرفی شد کدام ممکن است با اشاره به محتویات {پرونده}، تذکر به اینکه تخلفات بهزاد غلامپور به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۸ کمیته انضباطی تعیین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده موضوع به همین دلیل نمره اعتبار امر مختومه برخوردار است. لذا موجبی جهت معامله با مجدد {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند به ماده ۲۵ قوانین انضباطی، قرار توقف معامله با صادر می تواند باشد. در داخل خصوص محمد دانشگر نیز با اشاره به اینکه اقدام وی بیرون به همین دلیل مصادیق اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات توهین آمیز تجزیه و تحلیل دانش می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اشیا درست مثل زودتر نیز این اقدام رفتاری توهین آمیز تلقی نگردیده است در داخل نتیجه نهایی مستند به ماده ۹۵ قوانین انضباطی، تصمیم به برائت ایشان صادر می تواند باشد. این رای ظرف مدت زمان ۷روز به همین دلیل گذشته تاریخی ابلاغ قابل {تجدید نظر} خواهی نزد کمیته استیناف است.

tehrannews.ir

این صحنه برخورد غلامپور همراه خود مهدی ترابی است کدام ممکن است پرسپولیس روی آن خواهد شد انتقاد کرده بود.

منبع مفید: فعالیت های ورزشی سه

انتهای پیام/