تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن ۲۰۳ هزار تن به همین دلیل بذور تغییر کرده است در داخل ۲۸ استان ملتبه گزارش {بازار} به نقل به همین دلیل گروه مرکزی تعاون کشاورزی، اسماعیل قادری فر در رابطه با تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارک بذور تغییر کرده است شیفته این گروه، اظهار داشت: گروه مرکزی تعاون کشاورزی در داخل ایمنی غذایی ملت در داخل 12 ماه «تأمین، اطلاعات بنیان، نیروی آفرین» در داخل 28 استان ملت همراه خود بیشترین استفاده را ببرید چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها بدون شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالفعل شخصی برای تأمین بذر اقدام کرده است.

وی افزود: بذر گندم به میزان ۱۷۱۰۰۰ تن، محیط به میزان ۲۲۰۰۰ تن، به میزان ۷۰۰ تن، برنج به میزان ۲۰۰۰ تن در داخل اصل {کار} قرار دارد.

به آموزش داده شده است قادری فر، بذر سیب زمینی به میزان ۳۵۰۰ تن، حبوبات (نخود، لوبیا)، به میزان ۵۰۰ تن، ذرت به میزان ۵۰۰ تن، کلزا به میزان ۹۰۰ تن، شبدر به میزان ۶۰۰ تن، پنبه به میزان ۱۳۰۰ تن در داخل اصل. {کار} قرار اطلاعات شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نظارت بر مضامین {مرتبط} همراه خود ماده موضوع به تولید، تدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین کشاورزان گلوله کردن می تواند.