تأمین شیر آب {سریعتر} به همین دلیل سایر کالاهای کشاورزی توسعه می تدریجی| سهم ۳۰ درصدی هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان در داخل تأمین بین المللی شیر آب{بازار} گروه کشاورزی: بر مقدمه معاصر ترین گزارش آشکار شده به همین دلیل سوی گروه فائو این گونه انتظار می رود است کدام ممکن است شیر آب {سریعتر} به همین دلیل سایر کالاهای مهمترین کشاورزی تأمین می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۷ شانس در داخل 12 ماه توسعه می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این آماده سازی در داخل 12 ماه ۲۰۳۰ میزان تأمین شیر آب به بیش به همین دلیل ۱۰۰۰ می رسد. میلیون تن برسد.

بر مقدمه این، توسعه بین المللی گله ها 1.1 شانس در داخل 12 ماه است کدام ممکن است اصولاً به همین دلیل توسعه {متوسط} ​​بین المللی تأمین می تواند باشد، مخصوصاً 0.7 شانس در داخل 12 ماه است، در نتیجه {سریعتر} گله معادل با حیوانات همراه خود بازده کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن نسبتاً زیرین است. است.

نکته جذاب کلمه با اشاره به آگاه فائو، معمولاً در داخل تمام {مناطق} جهان، پیش بینی می شود کدام ممکن است توسعه گله اصولاً به همین دلیل توسعه گله به بهبود این محصول لبنی پشتیبانی تدریجی. این شرایطی است کدام ممکن است محرک های توسعه محصول جای می دهد {بهینه} سازی سیستم های تأمین شیر آب، تقویت سلامت حیوانات، تقویت اثربخشی در داخل مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیک است..

پیشگویی کردن می تواند باشد به همان اندازه 12 ماه ۲۰۳۰ تأمین شیر آب در داخل اتحادیه اروپا ۰.۱ شانس باشد یا نباشد کدام ممکن است احتمالاً به اندازه گیری بین المللی باشد یا نباشد

تأمین لبنیات طبیعی در داخل اتحادیه اروپا رو به {افزایش است}
گروه فائو می‌گوید: حساب کردن می‌رود ده 12 ماه بلند مدت هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به همین دلیل نیمی به همین دلیل توسعه شیر آب روی زمین {مشارکت} داشته باشند. ممکن است حتی این 2 ملت بیش به همین دلیل ۳۰ شانس به همین دلیل تأمین بین المللی را در داخل 12 ماه ۲۰۳۰ تشکیل خواهند داد چرا کدام ممکن است اصولاً در داخل گله های کودک نوپا گاو هر دو گاومیش مشارکت در می تواند باشد..

بر مقدمه این گزارش، پیشگویی کردن می تواند باشد به همان اندازه 12 ماه 2000 تأمین شیر آب در داخل اتحادیه اروپا به همین دلیل توسعه بین المللی، به طوری اندازه خوب دهه گذشته بلند مدت انواع گله های شیری 0.5 شانس افزایش خواهد یافت، با این وجود تأمین شیر آب افزایش خواهد یافت. 0.1 شانس خواهد بود، احتمالا.
بر مقدمه آنچه فائو می گوید: سیستم های تأمین فریب دادن بر علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبره تأمین می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این تفاسیر احتمالات {می رود} کدام ممکن است شیر آب توسعه تدریجی اتحادیه اروپا مختص به مزارع طبیعی باشد یا نباشد. این در داخل شرایطی است کدام ممکن است {در حال حاضر} بیش به همین دلیل 10 شانس به همین دلیل گاوهای شیری در داخل سیستم‌های طبیعی واقع در داخل اتریش، سوئد، لتونی، یونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارک قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه نیز می‌توانند بهبود لبنیات طبیعی داشته باشند. نکته جذاب کلمه با اشاره به اینکه بر مقدمه دانش‌های آشکار شده، این مزارع طبیعی ۳ شانس به همین دلیل تأمین شیرهای اتحادیه را تشکیل می‌دهند کدام ممکن است جدا از تأمین اروپا، خوب چهارم کار کردن کمتری نسبت به تأمین معمولاً پرسیده می شود دارند.

نیوزلند یکی در میان تولیدکنندگان کالا لبنی هدف به سمت باور است با این وجود به عنوان یک نتیجه عدم دسترسی پایین در داخل 12 ماه‌های جدیدترین شاهد توسعه قابل توجه تا حدودی در داخل شیر آب {بوده است}.

تنظیمات انواع فریب دادن شیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن گله ها بین 12 ماه های ۲۰۲۰ به همان اندازه ۲۰۳۰ | به همان اندازه 12 ماه ۲۰۳۰ خوب {سوم} باند گله های بز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوسفند در داخل آفریقا خواهد بود، احتمالا
بر مقدمه گزارش های آشکار شده، پیشگویی کردن می تواند باشد در داخل خوب فاصله 10 ساله به همان اندازه 2000 در داخل ایالات متحده آمریکا آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا به همان اندازه متعدد گله های دامی با بیرون تنظیم باقی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا 20 پیش بینی می شود کدام ممکن است باعث بهبود کار کردن گله شود. ها باشد یا نباشد.

{در این} گزارش آمده است: به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است به تذکر می‌رسد به همین دلیل داخل‌ها برای بلعیدن شیرهای مقدار بیش از حد از استفاده بیشتر از می‌شود، می‌توان پودر شیر آب خشک با بیرون بهزیستی داد. (SMP) ایالات متحده آمریکا آمریکا ممکن است داشته باشد. به همین دلیل سوی اکنون نیست پیشگویی کردن می تواند باشد در داخل مدت زمان نامبرده {مقدار} قابل توجهی چسبناک، آب چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاکتوز صادر خواهد کرد..

بر مقدمه این گزارش، نیوزلند یکی در میان تولیدکنندگان هدف به سمت عملکرد است 12 ماه‌های جدیدترین شاهد توسعه قابل توجه تا حدودی در داخل تأمین شیر آب {بوده است} کدام ممکن است به آگاه عناصر مهمترین تأمین شیر آب {در این} ملت، میزان دسترسی پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات محیطی است..

در داخل فاز یکی دیگر به همین دلیل این گزارش مجدد به قاره آفریقا تیز کردن شده است. {در این} گزارش آمده است: توسعه قابل کلمه تأمین شیر آب در داخل آفریقا، اصولاً در داخل گله های بز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوسفند اتفاق می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش {می رود}.سوراخ بینی می‌شود به همان اندازه 12 ماه ۲۰۳۰ حدود خوب {سوم} باند گله در داخل آفریقا واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۵٪ به همین دلیل تأمین شیر آب جهان را تشکیل می‌دهد..